úpsvar
úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov

Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov

Od začiatku roka 2015 sa zavedie nový príspevok v rámci vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní pre osoby do 29 rokov. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválil minulý týždeň parlament.

Príspevok bude určený pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelné platené zamestnanie trvajúce minimálne 6 mesiacov. Pre nezamestnaných mladých ľudí od 25 – 29 rokov bude podmienkou na poskytnutie príspevku vedenie v evidencii najmenej pol roka a vo veku do 25 rokov budú stačiť minimálne tri mesiace v evidencií uchádzačov o zamestnanie.

V budúcom roku by sa podľa odhadu rezortu práce malo vďaka uvedenému príspevku vytvoriť 6,4 tisíc pracovných miest pre mladých ľudí, v roku 2016 by malo ísť temer o 8,3 tisíc pracovných miest a v roku 2017 o viac ako 8,6 tisíc pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov.

Príspevok budú príslušné úrady práce poskytovať najviac vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac v sume 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mesačná výška príspevku bude zohľadňovať mieru evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.

Príspevok bude štát poskytovať 6 – 12 mesiacov s podmienkou udržania pracovného miesta počas obdobia zodpovedajúceho polovici podporovaného obdobia. Podmienkou pre poskytnutie príspevku bude zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu zamestnancov.

V roku 2015 chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie uvedeného príspevku vynaložiť temer 20,1 mil. EUR, z čoho 3 mil. EUR majú ísť priamo zo štátneho rozpočtu, ďalších 2,56 mil. EUR má predstavovať spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a zvyšných 14,5 mil. EUR majú tvoriť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.