Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Najdôležitejšie zmeny v daňových zákonoch od 01.01.2015

Najdôležitejšie zmeny v daňových zákonoch od 01.01.2015

Daňová licencia

 • v roku 2015 budú právnické osoby po prvýkrát uhrádzať daňovú licenciu
 • táto skutočnosť sa bude týkať firiem, ktoré za rok 2014 vykázali daňovú stratu alebo in na základe daňového priznania vyšla nižšia daňová povinnosť, ako je stanovená výška daňovej licencie,
 • SZČO sú oslobodení od úhrady daňovej licencie

Zákon o dani z príjmov

 • povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 má ten daňovník, ktorý dosiahol v roku 2014 zdaniteľné príjmy vyššie ako 1901,67 EUR (tak isto aj ten daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu)

Lízingové odpisy

 • budú zrušené lízingové odpisy počas doby trvania lízingovej zmluvy
 • hmotný majetok obstaraný formou lízingu sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej v príslušnej odpisovej skupine (kde je majetok zaradený)

Odpisovanie hmotného majetku

 • bude rozšírený počet odpisových skupín (zo 4 na 6)
 • pri nevýrobných budovách (napr. hotel) sa predlžuje doba odpisovania z 20 na 40 rokov

Zrýchlené odpisovanie

 • uvedená metóda odpisovania bude možná iba pri hmotnom majetku zaradenom do 2. a 3. odpisovej skupiny,
 • majetok zaradený v iných odpisových skupinách sa bude môcť odpisovať „rovnomerne“

Sadzba dane z príjmov pre právnické osoby

 • tie právnické osoby, ktoré vykážu zisk, uhradia daň z príjmov (pôvodne 23 %) vo výške 22 %

Uplatnenie daňovej straty

 • celkové uplatnenie daňovej straty bude sprísnené
 • straty vykázané v roku 2014 a nasledujúce roky možno odpočítať rovnomerne počas 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola strata vykázaná

Majetok v charaktere osobnej spotreby

 • pri používaní tohto majetku si daňovník môže uplatniť výdavky buď vo výške 80 % ak sa tento majetok používa aj na súkromné účely alebo v preukázateľnej výške podľa pomeru, v akom sa tento majetok používa na účel podnikania

Reklamné predmety

 • za reklamné predmety sa nebudú používať tabakové výrobky a alkoholické nápoje
 • uvedené neplatí pre výrobcov tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ak cena za jeden kus nepresiahne hodnotu 17 EUR

Nepeňažné príjmy zamestnanca

 • za príjem zamestnanca sa bude považovať aj nepeňažný príjem, ktorý zamestnanec dostane od zamestnávateľa
 • zamestnávateľ môže navýšiť hodnotu nepeňažného plnenia o preddavok na daň o povinné poistné za zdravotné a sociálne poistenie

Kontrolný výkaz

 • ruší sa povinnosť podávať kontrolný výkaz v rovnaký deň, ako je termín podávania daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,
 • povinnosť podať kontrolný výkaz je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia

Zmena termínu registrácie zdaniteľnej osoby za platiteľa dane z pridanej hodnoty

 • do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti pre registráciu na daň (ak má platiteľ dane povinnosť zložiť zábezpeku na daň, zostáva zachovaná lehota 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu)

Osobitná úprava pre cestovné kancelárie

 • služby dodávané cestovnou kanceláriou zákazníkovi je predmetom dane v tom členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.