Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Príspevok na začatie podnikania – Dobrý úmysel vs. nepoužiteľný nezmysel?

Mnohí z Vás už určite mali možnosť čítať o príspevku na samostatne zárobkovú činnosť (ďalej „SZČ“) v rôznych periodikách, magazínoch alebo priamo na stránkach úradu prace. My sme si tento týždeň zašli osobne na ÚPSVaR v Piešťanoch a pokúšali sa zistiť, ako to skutočne s príspevkom je a to priamo na seminári o príspevku na SZČ podľa § 49. Seminár sa skladal z dvoch častí. Prvá patrila všeobecnému predstaveniu príspevku, jeho legislatívnemu výkladu, možnému použitiu a praktickým príkladom. Druhá časť bola diskusná.

Keďže uvedený príspevok nie je novou záležitosťou, radi by sme čítajúcich upozornili na neustále prebiehajúce legislatívne úpravy ohľadne príspevku a teda ak máte známych, ktorí v minulosti získali uvedenú finančnú podporu za určitých podmienok, dnes tomu tak vôbec nemusí byť. Pokiaľ v minulosti bolo bežné získať výnimku na obstaranie PC alebo notebook-u, čo v praxi znamenalo navýšenie finančného stropu až do výšky 1700 EUR, dnes táto výnimka nie je možná. V dnešnej situácií je možné PC zaobstarať do výšky 627 EUR a notebook do výšky 589 EUR. V tejto cene musia byť okrem zariadenia započítané všetky pripojiteľné príslušenstvá ako je napr. myška, klávesnica, tlačiareň a iné. V praxi je však táto výška absurdná, ak plánujete podnikať vo vedení účtovníctva, programovania či poskytovaní expertných PC služieb. Mobilný telefón je napríklad úplne vylúčený ako aj zariadenie kancelárie alebo spotrebný materiál.

Všeobecné informácie

Kedy môžete žiadať o príspevok? O príspevok na začatie podnikania je možné zažiadať, ak ste v evidencií uchádzačov viac ako 3 mesiace, alebo ste vedený v evidencií minimálne 12 mesiacov v prípade, že pred uvedenou evidenciou ste mali počas 6 mesiacov pozastavenú živnosť alebo bola ukončená. S príspevkom netreba však počítať, nakoľko na neho nie je automaticky nárok a odborná komisia nemusí každú žiadosť odsúhlasiť.

Aký je postup na získanie príspevku? Keď sa rozhodnete získať príspevok, je nutné o neho zažiadať písomne na úrade práce, kde plánujete prevádzkovať svoju živnosť, čo znamená, že nemusíte žiadať na úrade práce v mieste trvalého bydliska. Žiadateľ musí pripraviť žiadosť, kde odôvodní svoje plány, pripraví podrobný rozpočet a prognózu. K žiadosti musí priložiť povinné prílohy, medzi ktoré patria potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, všetky zdravotné poisťovne, daňového úradu, Inšpektorátu práce, doklady o vzdelaní, potvrdenie o založení bankového účtu a pod. Z časového hľadiska je potrebné počítať s tým, že ak plánujete otvoriť živnosť od 1.1.2016, žiadosť s prílohami musíte úradu odovzdať do 2.12.2015, aby komisia stihla Váš plán odsúhlasiť alebo naopak zamietnuť.

Ako úrad príspevok vypláca? Príspevok sa nevypláca ihneď, ako tomu bolo v minulosti. V prvom roku podnikania získate 60 % z jeho výšky a zvyšok vo výške 40 % dostanete v druhom roku. Netreba zabudnúť, že pri získaní príspevku sa zaväzujete prevádzkovať živnosť minimálne 3 roky. Ak zrušíte živnosť pre uplynutím 3 rokov, úrad si bude nárokovať na vrátenie alikvotnej časti príspevku. Medzi novinky patrí skutočnosť, že ak plánujete z príspevku hradiť zariadenie v hotovosti, je nutné splniť finančný strop vo výške 332 EUR. Ak stojí zariadenie 332,01 EUR a viac, je ho nutné hradiť prevodným príkazom, alebo platobnou kartou k účtu využívanému na podnikanie. Ak nebudete rešpektovať uvedené, úrad bude požadovať vrátiť časť z príspevku.

Aká je výška príspevku? Výška príspevku nie je fixná. Každý okres SR má rôznu priemernú mieru nezamestnanosti, čo sa odráža na jeho výške. Zatiaľ čo Bratislavský kraj má výšku príspevku 2832,40 EUR, kraje, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je viac ako celoslovenský priemer – tam je výška 4531,84 EUR. Kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti rovnej alebo menšej ako je celoslovenský priemer je vo výške 3398,88 EUR.

Ďalší postup? Keď už máte príspevok úradom pridelený, netreba zabudnúť podávať monitorovacie správy, kde budete interpretovať plánovaný stav v žiadosti a reálny stav. Tiež nezabudnite na to, že účtovne musíte obstarané veci evidovať po dobu 10. Ďalšou dôležitou informáciou je, že každú zmenu týkajúcu sa podnikania, ste povinný hlásiť úradu do 30 dní. V opačnom prípade budete sankcionovaný prostredníctvom vrátenia príspevku.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.