Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Novinky týkajúce sa virtuálnej registračnej pokladnice

Finančná správa SR vydala minulý týždeň nové metodické usmernenie ohľadne označenia „ambulantný predaj“ v rámci služby virtuálnej registračnej pokladnice. Všetky virtuálne registračné pokladnice (ďalej ako VRP) sú týmto vyhlásením označované výlučne iba ako prenosné pokladnice. Uvedená skutočnosť týkajúca sa zmeny označenia bude realizovaná v rámci VRP automaticky.

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice neupravuje označenie predajného miesta a VRP má teda charakter ambulantného predaja. Z tohto dôvodu Finančná správa SR zaviedla zjednotenie predajných miest. Keď predajca obdržal identifikačný kód svojej VRP s prihlasovacími informáciami, nevznikla mu oznamovacia povinnosť k zmene predajného miesta, pretože predajné miesto je charakterizované ako to, kde sa tržba realizuje. Nové usmernenie, ktoré Finančná správa SR zaviedla pri jednotnom označení sa bude dotýkať iba pri nových žiadostiach o vydanie identifikačného kódu k VRP.

Medzi povinné údaje, ktoré musí predajca v žiadosti o pridelenie identifikačného kódu uviesť, ak používa VRP, je najmä predajné miesto, ak je iné ako sídlo PO alebo miesto podnikania FO. Ak predajca plánuje používať na stálom predajnom mieste (napr. v predajni), v žiadosti označí informáciu, ktorá obsahuje skutočnosť, že adresa bude rovnaká ako sídlo PO/miesto podnikania FO. Ak predajca disponuje viac ako jedným stálym miestom predaja a na každom bude používaná VRP, požiada príslušný daňový úrad o pridelenie identifikačného kódu na každé z týchto miest.

Ak predajca disponuje viacerými predajnými miestami, pri ich označení sa už nebude používať doposiaľ používané označenie ambulantný predaj. Ak má predajca viac stálych predajných miest, je na jeho uvážení, či bude používať 1 VRP na všetkých týchto miestach. V uvedenom prípade predajca môže požiadať úrad o vydanie iba jedného identifikačného kódu. V žiadosti uvedie ako predajné miesto odlišné od sídla PO/miesto podnikania FO – vyznačí možnosť „prenosná pokladnica“. Ak užívateľ tejto služby poskytuje svoje služby na rôznych miestach (napr. taxi služba, jarmoky a pod.), aj v tomto prípade zažiada o vydanie iba jedného identifikačného kódu. V žiadosti vyznačí možnosť „prenosná pokladnica“.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.