Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Prerušenie odpisovania

V článku sa v skratke pokúsime priblížiť k problematike prerušenia odpisovania hmotného majetku.  Mnoho podnikateľov chce využiť práve prerušenie odpisovania za účelom daňovej optimalizácie. Na Slovensku majú totižto pri prerušení odpisovania dve možnosti – buď im to vyplynie z legislatívy – zákon o dani z príjmov, alebo sa dobrovoľne rozhodnú pre tento rok.

Podnikateľský subjekt má možnosť prerušiť odpisovanie na jedno celé alebo viac celých zdaňovacích období, no v ďalšom zdaňovacom období pokračuje v odpisovaní, ako keby prerušené odpisovanie nebolo. Uplatniť sa dá iba daňový výdavok v hodnote jednoročného odpisu, čo znamená, že subjekt nesmie spočítavať odpisy za niekoľko rokov. Ak sa preruší odpisovanie majetku, znamená to, že aj doba odpisovania majetku sa predĺži a to o takú dobu, na ktorú bolo prerušené.

Kedy je prerušenie legislatívne akceptovateľné? Prerušenie odpisovania sa môže využiť výlučne pri daňových odpisoch, pri hmotnom majetku, ktorý je odpisovaný rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom, alebo pri majetku, ktorý je obstaraný formou finančného prenájmu.

Kedy je naopak odpisovanie neprípustné? Podnikateľský subjekt nemôže prerušiť odpisovanie pri účtovných odpisoch alebo pri nehmotnom majetku, alebo v prípade, ak si subjekt uplatňuje paušálne výdavky. Taktiež ak u podnikateľa bola začatá daňová kontrola, nie je prerušenie možné.

Legislatíva na Slovensku určuje aj prípady, kedy odpisovanie majetku musia byť prerušené. Môže ísť napríklad o prípady, ak:

  • Ide o stavbu, na ktorú bolo vydané povolenie na jej dočasné užívanie alebo rozhodnutie o jej dočasnom užívaní. Taktiež je dôležité upozorniť, že nemôže prísť k predčasnému používaniu, alebo ku skúšobnej prevádzke k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, alebo k predlženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, alebo k vydaniu kolaudačného rozhodnutia zo strany stavebného úradu. V tomto prípade má subjekt povinnosť prerušiť odpisovanie  v zdaňovacom období, v ktorom nepríde k predĺženiu platnosti povolenia alebo predĺženiu dočasného užívania.
  • Pri hmotnom majetku, ktorý sa nevyužíva v príslušnom zdaňovacom období na dosiahnutie príjmov,
  • Pri zmene zdaňovacích období z kalendárneho roka na hospodársky rok (a naopak) a počas dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nastane ďalšia zmena v zdaňovacom období.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.