Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa

V našom článku sa pokúsime priblížiť problematike preddavkov a odvodov, ktoré sa týkajú každého platiteľa dane, povinností voči správcovi dané a iné.

V rámci povinnosti zamestnávateľa – pri výpočte, zrážaní a odvode preddavkov na daň je v prvom rade nutné zraziť preddavok na daň. Zrazenie preddavku na daň sa zráža pri mzde alebo pri poukázaní alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi na účet bez ohľadu na to, za aké obdobie sa mzda vyplatí. V prípade, ak zamestnávateľ vypláca zdaniteľnú mzdu naraz za viac mesiacov v príslušnom zdaňovacom období, preddavok sa vypočíta a prizná tak, ako by bola zdaniteľná mzda hradená v jednotlivých mesiacoch.

Platobný detail: preddavky na daň za platia nasledovne:

500259-OUD/8180 (VS: 1100012014)

Zdaniteľnou mzdou sa rozumie úhrn zdaniteľných príjmov vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac znížený o hodnotu na poistné a príspevky, ktoré je povinný hradiť zamestnanec a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v hodnote 311,32 EUR, ak zamestnanec podpísal tlačivo „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“, čím si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane mesačne. Zdaniteľnou mzdou sa tiež rozumie úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré zamestnávateľ uhradil zamestnancovi, znížený o hodnoty na poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný hradiť, v prípade, že zamestnanec nepodpísal vyhlásenie.

Preddavok na daň zo mzdy je vo výške 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje mesačnú hodnotu 2 866,81 EUR a 25 % zo sumy, ktorá nepresahuje hodnotu 2 866,81 EUR mesačne. Vypočítaný preddavok sa zníži o hodnotu daňového bonusu, v prípade, ak si ho daňovník uplatnil. Zamestnávateľ odvedie preddavky znížené o úhrn daňového bonusu v termíne najneskôr do 5 dní odo dňa vyplatenia výplaty zamestnancovi. V prípade, že daňovník žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom, má nárok na uplatnenie si daňového bonusu vo výške 21,41 EUR mesačne.

V rámci povinností zamestnávateľa voči správcovi dane, vzniká mu hneď niekoľko povinností. Ak je zamestnávateľ FO s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný podávať tzv. Prehľad a hlásenie miestnemu správcovi dane podľa svojho pobytu. Ak je zamestnávateľ PO so sídlom na Slovensku, je povinný podávať tzv. Prehľad a hlásenie miestnemu správcovi dane podľa svojho sídla. Ak je zamestnávateľ zahraničný subjekt (FO alebo PO), ktorá ma na území SR prevádzkareň, je povinný podať tzv. Prehľad a hlásenie podľa sídla prevádzkarne, kde realizuje svoje činnosti.

Zamestnávateľ je ďalej povinný viesť svojim zamestnancom výplatné listiny a mzdové listy za každý mesiac. Mzdový list sa väčšinou eviduje v účtovnom softvéri a obsahuje meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo, identifikačné údaje osôb, na ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, daňový bonus, počet dní výkonu práce, súčet uvedených údajov, hodnotu vyplatenej zamestnaneckej prémie, úhrn vyplatených príjmov a pod.

Zamestnávateľ je povinný spracovať ročné zúčtovanie dane svojim zamestnancom v prípade, ak zamestnanec oň požiada do 15. februára a predloží k jeho vykonaniu všetky relevantné podklady. Zamestnávateľ je tiež povinný vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme, ak mu vyplácal zdaniteľné príjmy.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.