Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH

Naša spoločnosť ponúka okrem komplexného vedenia účtovníctva tiež svojim klientom možnosť (dobrovoľnej) registrácie pre daň z pridanej hodnoty, t. j. ak klient nedosiahol zákonom stanovený obrat vo výške 49 790 EUR. Vďaka našim službám sa už mnohé subjekty stali dobrovoľnými platcami DPH, hoci v súčasnosti je získať status dobrovoľného platcu DPH administratívne náročnejšie a treba počítať s vyrubenou zábezpekou na daň zo strany daňového úradu. Čo však všetko musíte podstúpiť, ak sa rozhodnete získať status dobrovoľného platcu samostatne? V našom článku sa pokúsime uviesť to najdôležitejšie krok po kroku.

V prvom rade je nutné si uvedomiť, či je pre Vás výhodné byť platcom DPH. Treba si zistiť a rozanalyzovať všetkých svojich odberateľov a dodávateľov, ktorým svoje služby alebo tovar ponúkate alebo odoberáte. Ak ste zistili, že byť platcom DPH je pre Vás výhodné, musíte si pripraviť dokumentáciu. V prvom rade ide o to, aby ste zostavili kvalitný podnikateľský zámer, ktorý budete musieť neskôr osobne odprezentovať pred daňovým úradom, keď Vás prizvú na osobné stretnutie. Žiaden presný vzor neexistuje, preto musíte využiť svoje vedomosti a fantáziu. Určite odporúčame, aby podnikateľský zámer obsahoval presné údaje Vašej spoločnosti, predmety podnikania, informácie z doposiaľ vedeného účtovníctva, SWOT analýzu a finančnú prognózu, predpokladané náklady a príjmy (na najbližšie dva roky), viac ako nevyhnutné je uviesť, prečo sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH.

Ďalšou dokumentáciou, ktorú je nutné daňovému úradu predložiť je Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Ten obsahuje informácie o Vašej spoločnosti, uvediete vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej máte sídlo, uvediete druhy tovaru alebo služieb, ktoré budete poskytovať, uvediete predpokladaný dátum uskutočnenia prvého zdaniteľného obchodu, uvediete predpokladaný obrat na obdobie 3 – 12 mesiacov, uvediete územný rozsah plánovaných obchodov – či ide o tuzemsko alebo členské štáty EÚ alebo štáty mimo EÚ, uvediete hodnotu hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o registráciu, uvediete počet zamestnancov, uvediete spôsob vedenia účtovníctva (interný alebo externý). Na záver formulára sa podpíšete a uvediete aktuálny dátum.

Medzi ďalšie dokumenty patrí kópia zmluvy o vedení bankového účtu, kópia výpisu z OR SR, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti v priestoroch (v prípade potreby). Ak už podnikateľský subjekt má históriu v podnikaní, odporúčame, aby predložil medzi dokumenty tiež vystavené a prijaté faktúry, pokladničné doklady alebo zmluvy, ktoré potvrdzujú jeho aktivity. Ak subjekt nedisponuje zmluvami, odporúčame, aby dokumentáciu doplnil o zmluvu o budúcej zmluve.

Po predložení uvedenej dokumentácie Vás bude daňový úrad kontaktovať za účelom osobného stretnutia. Je nutné, aby ste sa dobre pripravili na stretnutie, v prípade potreby doplnili chýbajúce dokumenty, pretože od neho sa bude odvíjať výška Vašej zábezpeky. Na stretnutí bude s Vašou osobu spísaná zápisnica, ktorá bude obsahovať priebeh celého sedenia. Následne po stretnutí Vám daňový úrad vydá rozhodnutie, či musíte zložiť zábezpeku na daň a ak áno, v akej výške.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.