Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Mikro účtovná jednotka a účtovníctvo

Mikro účtovná jednotka a účtovníctvo

Od 01. 01. 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ods. 5 – 7 definuje nový typ účtovnej jednotky – tzv. „mikro účtovná jednotka“. Mikro účtovná jednotka bola definovaná z dôvodu zjednodušenia povinností vo vedení účtovníctva pre malých a stredných podnikateľov, ktorí si vedú svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

Kto však môže byť mikro účtovnou jednotkou? Môže ísť o FO, ktoré podnikajú a preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva; ďalej môže ísť o FO s trvalým pobytom na území SR, ktoré sú podnikateľskými subjektmi a ktoré sa do Obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť; družstvá alebo pozemkové spoločenstvá či obchodné spoločnosti.

Účtovná jednotka sa tiež považuje za mikro účtovnú jednotku, ak priemerný počet zamestnancov počas obdobia nepresiahol počet 10 alebo ak za účtovné obdobie kedy účtovná jednotka vznikla a rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka alebo ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nedôjde k prekročeniu dvoch podmienok:

– celková hodnota majetku nepresiahla hodnotu 350 tis. EUR, pričom celkovou hodnotou sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

– čistý obrat spoločnosti nepresiahol 700 tis. EUR, pričom čistý obrat znamená výnos dosiahnutý z predaja tovarov, výrobkov, služieb a iné výnosy týkajúce sa bežnej činnosti účtovnej jednotky.

V zmysle § 2 ods. 6 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, že sa stane mikro účtovnou jednotkou, pričom keď sa tak rozhodne, je povinná postupovať pri vedení účtovníctva ako mikro účtovná jednotka, pokiaľ spĺňa zákonné podmienky. Uvedenú skutočnosť nemusí oznamovať príslušnému daňovému úradu. V zmysle § 2 ods. 7 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa úpravy nevzťahujú na takú účtovnú jednotku, ktorá vykazuje údaje z účtovníctva podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Mikro účtovné jednotky postupujú pri vedení svojho účtovníctva v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľské subjekty, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov s výnimkami a to:

– § 10 ods. 5 postup účtovania – upravuje spôsob účtovania o odloženej dani v účtovníctve, ktorej zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov. Uvedené ustanovenie je povinné aj pre tie jednotky, ktoré v minulosti účtovali o odloženej dani.

– § 14 ods. 19 a 20 postup účtovania – ak sa v účtovníctve pri prvom účtovaní cenné papiere oceňujú obstarávacou cenou a ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka sa už nepreceňujú na reálnu hodnotu. Zostatok na účte 414 jednotky odúčtujú opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba. Ak sa zmena reálnej hodnoty účtovala na účty nákladov alebo výnosov odúčtuje sa na účet 428 alebo 429.

– § 16 ods. 32 a 33 postup účtovania – mikro účtovná jednotka má samostatne upravený postup účtovania derivátov a spôsob úpravy účtovania pri derivátoch k 1. dňu účtovného obdoba, kedy sa stala mikro účtovnou jednotkou.

– § 72 ods. 2 postup účtovania – mimoriadne škody vzniknuté na majetku sa účtujú na účet 549.

Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74 upravuje povinnosti na zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky. Podľa uvedeného opatrenia môžu jednotky zostaviť účtovnú závierku v zjednodušenej a skrátenej podobe. Účtovná závierka pozostáva zo Súvahy, Výkaz ziskov a strát, Poznámok, ktoré obsahujú iba základné informácie pre používateľa účtovnej závierky.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.