Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podvojné účtovníctvo: účtovná osnova

 

V tomto článku sa pokúsime priblížiť jednotlivé účtovné triedy v podvojnom účtovníctve a uviesť aj príklady na každú z nich. Kompletnú osnovu pre podvojné účtovníctvo nájdete na https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7482.

 

Účtová trieda  0 – Dlhodobý majetok

01x – Dlhodobý nehmotný majetok

02x – Dlhodobý hmotný  majetok – odpisovaný

03x – Dlhodobý hmotný  majetok – neodpisovaný

04x– Obstaranie dlhodobého majetku

05x – Poskytnuté preddavky na  dlhodobý majetok

06x– Dlhodobý finančný majetok

07x – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

08x- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

09x – Opravné položky k dlhodobému majetku

 

Účtová trieda 1 – Zásoby

11x  – Materiál

12x  – Zásoby vlastnej výroby

13x – Tovar

19x – Opravné položky k zásobám

 

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21x  – Peniaze

22x  – Účty v bankách

23x – Bežné bankové úvery

24x  – Iné krátkodobé finančné výpomoci

25x  – Krátkodobý finančný majetok

26x  – Prevody medzi finančnými účtami

29x  – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

 

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31x  – Pohľadávky

32x  – Záväzky

33x – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34x  – Zúčtovanie daní a dotácií

35x  – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

36x  – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

37x  – Iné pohľadávky a iné záväzky

38x  – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

39x  – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

 

 

 

 

 

 

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41x  – Základné imanie a kapitálové fondy

42x  – Fondy  tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

43x  – Výsledok hospodárenia

45x  – Rezervy

46x  – Bankové úvery

47x  – Dlhodobé záväzky

48x – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49x  – Fyzická osoba – podnikateľ

 

Účtová trieda 5 – Náklady

50x  – Spotrebované nákupy

51x – Služby

52x – Osobné náklady

53x  – Dane a poplatky

54x  – Iné  náklady na  hospodársku činnosť

55x  – Odpisy, rezervy a opravné položky   nákladov na hospodársku  činnosť

56x  – Finančné náklady

57x  – Rezervy a opravné položky finančných nákladov

58x  – Mimoriadne náklady

59x  – Dane z príjmov a prevodové účty

 

Účtová trieda 6 – Výnosy

60x  – Tržby za vlastné výkony a  tovar

61x  – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

62x  – Aktivácia

64x  – Iné  výnosy z hospodárskej činnosti

65x  – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek  výnosov z hospodárskej činnosti

66x  – Finančné výnosy

67x  – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov

68x  – Mimoriadne výnosy

69x  – Prevodové účty

 

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty  a podsúvahové účty

70x  – Súvahové uzávierkové účty

71x  – Výsledkový  uzávierkový účet

75x až 79x – Podsúvahové účty

 

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.