Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podnikatelia, pozor na výdavky!

S blížiacim sa koncom roka 2016 si dovoľujeme upozorniť podnikateľov, že je nutné si skontrolovať niektoré zo služieb, ktoré definuje legislatíva, či boli uhradené ešte v tomto roku. Ak neboli uhradené, je ich nutné vylúčiť zo základu dane. S koncom roka sú tiež spojené ďalšie administratívne úkony, ktoré je nutné absolvovať, za účelom správneho stanovenia základu dane spoločnosti.

Zákon o dani z príjmov jasne definuje, že niektoré zo služieb vstúpia do nákladov spoločnosti až po ich úhrade. Nie je teda postačujúce, aby firma disponovala faktúrou, ale je dôležité, aby úhrada, ktorá je jej obsahom bola riadne uhradená v tomto roku. Ide o poplatky spojené napríklad s právnymi, účtovnými, audítorskými službami alebo službami daňových poradcov. Takýto typ výdavkov je teda nutné vyčleniť zo základu dane (ak neboli uhradené) tohto roka.

Ďalšími výdavkami, ktoré je nutné skontrolovať je nájomné alebo marketingové štúdie. U nájomcu vzniká daňový náklad za prenájom hmotného alebo nehmotného majetku až po úhrade záväzku. Taktiež v prípade, že spoločnosť disponuje spracovanými marketingovými štúdiami, je nutné, aby takýto druh nákladu bol uhradený najneskôr v decembri 2016.

V prípade, že spoločnosť disponuje zásobami, ktoré chce zlikvidovať, je nutné preukázať, že  pred ukončením ich doby trvanlivosti postupne znižovala cenu takýchto zásob, pretože len v tomto prípade je možné ich likvidáciu daňovo uznať medzi výdavky. V prípade, že spoločnosť disponuje zásobami, ktoré majú dobu trvanlivosti neobmedzenú, medzi daňové náklady je možné určiť obstarávaciu cenu, ak sa preukáže príjem z ich predaja. Ak spoločnosť zlikviduje zásoby vyvezením do zberného dvora bez získania príjmu, tento druh vyradenia nie je daňovým nákladom.

Základ dane spoločnosti je tiež nutné upraviť o výšku záväzkov, ktoré sú špecifikované v § 19 ako daňové výdavky a prislúchajú k odpisovanému aj neodpisovanému majetku alebo zásobám, kde vznikol výdavok pri jeho zaradení alebo vyradení z používania, ako aj výšku záväzku, ktorý bol účtovaný ako zníženie príjmu tak, aby sa zvýšil základ dane, ak od dohodnutej doby splatnosti záväzku, ktorú na účel uvedeného ustanovenia nie je možné časovo predĺžiť, uplynula doba viac ako:

  • 360 dní – 20 % menovitej hodnoty záväzku
  • 720 dní – 50 %  menovitej hodnoty záväzku
  • 1080 dní = 100 % menovitej hodnoty záväzku.

Základ dane tiež môže ovplyvniť odpočet daňovej straty v prípade, ak spoločnosti v minulosti vznikla. Zákon totižto umožňuje počas 4 po sebe idúcich zdaňovacích období odpočítať rovnomerne stratu a to počnúc obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, kedy sa táto strata vykázala. Subjekt si však nemôže zvoliť odpočet straty za 2 alebo 3 roky, ak dosiahne stratu aj v nasledujúcom období. Takýto nevyužitý odpočet nie je možné uplatniť.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.