Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podmienky pre odpočet DPH

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2016 priniesla podnikateľom – platiteľom dane z pridanej hodnoty niekoľko noviniek. Jednou z noviniek je zavedenie kritérií, na základe ktorých si platiteľ dane z pridanej hodnoty určí pomer využitia tovaru či služieb na podnikateľské účely a na účely iné, ako je jeho podnikanie. Zákon o dani z pridanej hodnoty stanovil podmienky, na základe ktorých nadobúda hmotný majetok a služby na podnikateľské aktivity, ale aj na aktivity mimo jeho podnikateľských aktivít, kde sa stanoví výška odpočítateľnej dane. Podmienky, podľa ktorých si platiteľ určí pomer použitia aj na iné účely, je v súlade s legislatívou EÚ.

Pri hnuteľnom hmotnom (odpisovateľnom) majetku si platiteľ stanový kritériá pre odpočet dane, ak sa rozhodne neodpočítať si časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hnuteľného majetku aj na iný účel, ako sú jeho podnikateľské aktivity. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení, ktoré bolo účinné do konca roka 2015 presne neustanovoval, aké kritériá má platiteľ pri odpočte používať. Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa stanovili kritériá na základe ktorých si platiteľ určuje pomer použitia prijatých tovarov a služieb na podnikateľské aktivity a na iné účely (ako je podnikanie). Pomer použitia majetku si platiteľ určí nasledovne:

  • Výška príjmu z podnikateľských aktivít alebo z príjmu ako je z podnikania
  • Obdobie využitia hmotného majetku na účely podnikania a na iný účel ako podnikanie
  • Podľa iného kritériá, ktoré si platiteľ zvolí a ktoré odrážajú reálny rozsah použitia majetku na podnikanie a na iný účel ako je podnikanie.

S účinnosťou novely sa osobitne stanovili aj kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer využitia investičného majetku na podnikateľské účely a na iné účely ako je podnikanie. Medzi nehnuteľný investičný majetok podľa zákona patria budovy, stavebné pozemky, byty a pod.

Pomer použitia nehnuteľného investičného majetku od 01.01.2016 môže podnikateľ daň určiť podľa:

  • Plochy nehnuteľnosti, ktorá sa používa na podnikanie alebo iný účel ako je podnikanie
  • Doby používania tohto majetku
  • Iné kritériá, ktoré si platiteľ stanový a použitie ktoré objektívne odráža rozsah použitia nehnuteľného investičného majetku.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.