Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Občianske združenie: Prvé stretnutie a následná spolupráca – grantové poradenstvo

Prvé stretnutie a následná spolupráca – grantové poradenstvo

 

Na základe našich skúseností môžeme smelo tvrdiť, že neexistuje pri každom našom

klientovi rovnaká spolupráca alebo rovnaké prvé stretnutie. Náš prístup je v každom ohľadne

individuálny a jedinečný. Už aj samotné prvé stretnutie, kde si ideme určiť podmienky

grantového poradenstva je jedinečné a celkom iné. Samotný rozdiel nie je len v tom, či klient

disponuje skúsenosťami s grantovými výzvami, ale aj fakt, že jeho občianske združenie

funguje „pár dní“. Niektorí klienti prídu za nami s požiadavkou, aby sme im založili

občianske združenie a pripravili dokumentáciu pre konkrétnu budúcu alebo prebiehajúcu

výzvu. Čo sa týka takýchto klientov, tým odporúčame, aby počítali s lehotou aspoň 30 dní

na prípravu relevantnej dokumentácie pre založenie občianskeho združenia (stanovy a návrh

na registráciu) z našej strany a tiež na rozhodnutie z Ministerstva vnútra SR (MV SR). Čo sa

týka ceny za založenie občianskeho združenia, tú považujeme na základe nami vykonaného

prieskumu za najlepšiu a najnižšiu na trhu. Vo väčšine prípadov si vopred neúčtujeme žiadne

finančné prostriedky za vypracovanie relevantnej dokumentácie. Vďaka našim niekoľko

ročným skúsenostiam ponúkame klientom služby a spracované dokumenty na vysokej

profesionálnej úrovni.

Čo sa týka prvého stretnutia, vždy navrhujeme klientovi, aby si pripravil všetku relevantnú

dokumentáciu – v prípade, že subjekt existuje, sú to stanovy a pod., v prípade, že subjekt

plánuje založenie občianskeho združenia, potrebujeme získať informáciu ohľadne zamerania

a cieľov budúceho subjektu. Každé stretnutie je veľmi jedinečné a preto sa hneď na začiatku

snažíme zistiť, čo je klientovým hlavným cieľom. V prípade, že klient potrebuje napr.

obstaranie hračiek do detského domova a v súčasnosti neexistuje výzva, ktorej obsah by bol

zameraný na uvedený cieľ, klienta si zaradíme do našej databázy a v okamihu, keď riadiaci

orgán zverejní relevantnú výzvu, v tom okamihu kontaktujeme klienta. V medzi období sme

s klientom v neustálom kontakte a spoločne komunikujeme o iných aktuálnych výzvach.

Nakoľko sme si vedomí, že každé občianske združenie potrebuje získať čo najviac finančných

prostriedkov na realizáciu aktivít, niektorým klientom posielame všetky (grantové) výzvy,

ktoré sú v tom čase vyhlásené.

V prípade, že nás klient kontaktuje a oboznámi s už vyhlásenou grantovou výzvou, ktorú

chce realizovať, potrebujeme zistiť, aké aktivity chce v rámci projektu docieliť, čo je jeho

zámerom a aké predmety chce v rámci výzvy obstarávať. Následne posúdime klientovu

situáciu, zhodnotíme jeho zámery a určíme oprávnenosť celého procesu. V prípade, že ide

o špecifické požiadavky, komunikujeme priamo s riadiacim orgánom. Následne oboznamuje

klienta a predkladáme mu návrh, ktorý je realizovateľný. V prípade, že klient súhlasí s našim

návrhom, začne sa príprava projektu. Od klienta si vyžiadame všetku dokumentáciu, ktorá

tvorí súčasť projektu (na základe pokynov riadiaceho orgánu vo výzve). Takmer vo všetkých

výzvach je uvedená podmienka spolufinancovania (10 – 20 % zo žiadanej sumy), ktorou

musí klient disponovať. Na tento fakt upozorňujeme klientov hneď na prvom stretnutí,

pretože máme skúsenosti, že nie každý klient disponuje voľnými finančnými prostriedkami

v uvedenom rozsahu.

Často krát sa nás klienti pýtajú, koľko trvá vypracovanie žiadosti a relevantnej dotácie.

V prípade, že je nám výzva známa, vieme určite čas a termín odovzdania dokumentácie. Ale

považujeme opäť za nutné povedať, že vypracovanie dokumentácie je veľmi individuálne

a jedinečné. Každá výzva má svoje špecifiká a osobité podmienky. Preto treba brať ohľad aj

na uvedenú skutočnosť a je dobré mať časovú rezervu.

V čase, keď je z našej strany pripravená všetka dokumentácia, predkladáme ju klientovi

na preštudovanie a úpravu. V tom čase sa má možnosť klient vyjadriť k dokumentácií.

V prípade, že klient nemá voči dokumentom žiadne námietky, z našej strany zbalíme

dokumentáciu a odovzdáme (osobne alebo poštou) na adrese riadiaceho orgánu (podateľňa).

V prípade úspešnosti projektu následne s klientom posúdime, či potrebuje asistenciu

pri realizácií projektu alebo nie. V prípade otázok alebo nezrovnalostí sme s klientom

v neustálom kontakte a poskytujeme mu technickú asistenciu počas celej doby realizácie

projektu. Nakoľko sme figurovali ako asistencia pri niekoľkých projektoch, vieme klientovi

ponúknuť naše skúsenosti a vieme mu poradiť v mnohých oblastiach.

Grantové poradenstvo považujeme za oblasť, ktorá nám je blízka a pretože sa jej venujeme

viac ako 5 rokov, považujeme sa za expertov a odborníkov v danej oblasti. Grantové

poradenstvo poskytujeme nie len občianskym združeniam, ale aj rôznym neformálnym

skupinám či nadáciám. Grantové poradenstvo poskytujeme na rôznych úrovniach.

Niekedy na konzultačnej úrovni, kedy si klienti potrebujú ujasniť konkrétne výzvy a my

im vypomôžeme iba s čiastkovými úlohami, niekedy s kompletnou výzvou od začiatku

až po ukončenie procesu realizácie projektu. Sme Vám pripravení pomôcť v celej oblasti

grantového poradenstva, preto nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.