Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

ERP zákon č. 218/2014 Z. z

Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „ERP“)

Zákonom č. 218/2014 Z. z. zo dňa 08. 07. 2014 sa v čl. III mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Čl. III novely zákona nadobudne účinnosť dňa 01. 10. 2014 okrem bodov 1, 2, 7, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01. 01. 2015.

Bod č. 1 – Novela zákona v § 4 ods. 2 pís. b) dopĺňa nový bod č. 19, podľa ktorého ERP musí okrem iného tiež umožňovať on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky pripojenia ustanovuje všeobecne záväzný predpis vydaným MF SR. Táto skutočnosť nadobúda účinnosť 01. 01. 2015.

Bod č. 2 – Ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o ERP je doplnené o nové znenie, že podnikateľovi daňový úrad pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice. V praxi to znamená, že podnikateľ na účely pridelenia kódu môže doklady predložiť na ktorýkoľvek daňový úrad, t. j. podnikateľ v tomto prípade sa už nemusí riadiť podľa svojej miestnej príslušnosti (podľa sídla alebo trvalého pobytu).  Tento bod nadobúda účinnosť 01. 01. 2015.

Bod č. 3 – Novela zákona v § 16 ods. 3 umožňuje daňovému úradu alebo colnému úradu okrem uloženia pokuty rozhodnutím na mieste, uložiť pokutu podľa daňového poriadku. Tento bod nadobúda účinnosť 01. 10. 2014.

Bod č. 4 – V zmysle novely zákona pokuty uložia daňové úrady alebo colné úrady na základe zistení uvedených v zápisnici o miestnom zisťovaní, ktorej náležitosti upravuje § 19 a § 37 ods. 4 daňového poriadku. Tento bod nadobúda účinnosť 01. 10. 2014.

Bod č. 5 – Novela zákona v § 16b ods. 6 písmena b) spresnila podanie návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia daňovým alebo colným úradom a to pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) – d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb. Tento bod nadobúda účinnosť 01. 10. 2014.

Bod č. 6 – Novelou zákona v § 16b ods. 9 sa doplnila povinnosť pre daňový úrad alebo colný úrad pri podaní návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia označiť aj predajné miesto v zmysle odseku 8 citovaného ustanovenia. Tento bod nadobúda účinnosť 01. 10. 2014.

Bod č. 7 – V zmysle novely zákona výrobca, dovozca alebo distribútor ERP môže od 01. 01. 2015 uvádzať na trh len ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 – 3 zákona účinného od 10. 01. 2015. Ten podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP po prvýkrát od 01. 01. 2015, je povinný na evidenciu tržieb používať ERP, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona, ktorý je účinný od 01. 01. 2015. Ustanovenie bodu 7 nadobúda účinnosť od 01. 01. 2015.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.