Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odpisovanie v roku 2017

V článku sa pokúsime priblížiť problematiku odpisovania, správne určenie a zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny, vysvetlíme si spôsoby odpisovania a taktiež v skratke vysvetlíme dopad technického zhodnotenia majetku.

V prípade, že subjekt disponuje majetkom, ktorý je daňovo odpisovaný, je potrebné správne určiť výšku vstupnej ceny tohto majetku. Ide o sumu, ktorá ohodnotí majetok a z ktorej sa následne vypočítajú daňové odpisy, ktoré sa ďalej zahrnú do daňových výdavkov. Nakoľko je spôsobov na obstaranie majetku hneď niekoľko, existuje aj mnoho rôznych spôsobov určenia vstupnej ceny. Príslušná legislatíva však neupravuje výpočet pre daňové odpisy nehmotného majetku, nakoľko sú rovnaké s účtovnými odpismi. Ak ide o hmotný majetok, zákon stanovuje presné pravidlá na jeho odpisovanie.

Ako subjekt môže zaradiť hmotný majetok do odpisovej skupiny? V prvom rade je nutné ozrejmiť, že subjekt musí v prvom roku odpisovania zaradiť hmotný majetok do jednej zo 6 odpisových skupín, ktoré tvoria Prílohu č. 1 zákona o dani z príjmov. V prípade, že niektorý z majetku nie je možné zaradiť ani do jednej z odpisových skupín, zaradí ho do druhej odpisovej skupiny. Odpisová skupina č. 1 sa odpisuje 4 roky, odpisová skupina č. 2 a odpisuje 6 rokov, odpisová skupina č. 3 sa odpisuje 8 rokov, odpisová skupina č. 4 sa odpisuje 12 rokov, odpisová skupina č. 5 sa odpisuje 20 rokov a odpisová skupina č. 6 sa odpisuje 40 rokov. V prípade majetku, ten sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania. Okrem rovnomernej metódy existuje aj metóda zrýchleného odpisovania, pre ktorú sa osoba môže rozhodnúť výlučne pri hmotnom majetku, ktorý je zaradený do druhej a tretej odpisovej skupiny. Z praxe chceme subjekty upozorniť, že ak sa rozhodnete pre rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie, toto rozhodnutie nie je už možné meniť a musí sa uplatňovať počas celej doby odpisovania majetku!

Ak subjekt odpisuje majetok rovnomernou metódou, určí sa ročný daňový odpis, a to ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doba odpisovania, ktorá je stanovená pre odpisovú skupinu. Ak bol majetok obstaraní počas roka, uplatní sa jeho pomerná časť z ročného odpisu. V prípade, že subjekt odpisuje zrýchlenou metódou majetok v druhej a tretej odpisovej skupine, uplatní na tento majetok koeficientypre zrýchlené odpisovanie a to:

  • odpisová skupina č. 2 – koeficient v prvom roku bude 6 a v ďalších rokoch 7
  • odpisová skupina č. 3 – koeficient v prvom roku bude 8 a v ďalších rokoch 9.

Z praxe ešte chceme uviesť, aký dopad má technické zhodnotenie na danom majetku. Technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, kedy bolo ukončené a zaradené do užívania, zvýši vstupnú cenu a pri zrýchlenom odpisovaní zvýši aj zostatkovú cenu majetku na účel kalkulácie odpisov. V prípade, ak bolo technické zhodnotenie realizované v prvom roku odpisovania majetku, spôsob na výpočet odpisov sa nezmení. Ak sa technické zhodnotenie realizovalo v druhom a ďalších rokoch, upraví sa výpočet odpisov a to odlišne v závislosti od metódy odpisovania.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.