Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odpisovanie majetku – 2016

Pravidlá a povinnosti pri zdanení príjmov právnických osôb boli novelou zákona o dani z príjmov pozmenené. Novela mala za cieľ spresniť uplatňovanie odpisov pri prenajatom majetku po dobe, kedy skončilo jeho odpisovanie. Tiež sa upravili pravidlá pri odpisoch takého majetku, kde je zostatková cena daňovým výdavkom vo výške príjmov z predaja.

Čo sa týka samotného odpisu, prenajímateľ zahrnie do daňových výdavkov odpisy z hmotného majetku, ktorý bol poskytnutý na prenájom do maximálnej výšky časovo rozlíšenej hodnoty výnosov z prenájmu uvedeného majetku, ktorý spadá do zdaňovacieho obdobia. Novela upresňuje uplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania buď do výšky ročného odpisu, ako pomeru vstupnej ceny a doby odpisovania pre danú odpisovú skupinu (ak ju osoba používa na svoje aktivity) alebo do výšky príjmu z prenájmu (ak osoba majetok ďalej prenajíma).

Ak je zostatková cena majetku daňovým výdavkom len do výšky výnosov z predaja, daňovým výdavkom je zostatková cena alebo jeho časť pri predaji. Legislatíva stanovuje, že pri predaji napríklad osobného vozidla, budov a stavieb (patriace do odpisovej skupiny 6), môže byť zostatková cena daňovým výdavkom, ktorý pôjde do výšky výnosov z predaja. Novela zákona umožňuje osobe v období, kedy príde k predaju, aby si uplatnila do daňových výdavkov odpis, ktorý bude pripadať na celé mesiace v období, počas ktorého tento majetok účtovala. V tejto súvislosti sa tiež spresnil výpočet zostatkovej ceny a zaokrúhlenie pomernej časti odpisu na celé EUR nahor.

Všetky novinky, ktoré sme uviedli, budú daňovníci zohľadňovať pri podávaní priznania za obdobie 2015.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.