Daňové priznanie
Daňové priznanie

Odklad daňového priznania

Odklad daňového priznania

 

Až do včerajšieho dňa – 31. 03. 2015 spôsobom vymedzeným v § 49 ods.3 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) mali občania a podnikatelia možnosť predĺžiť termín podania daňového priznania. Mnoho našich klientov sa na nás obrátilo s touto možnosťou a zároveň otázkou, či naozaj stačí poslať oznámenie a nečakať na vyjadrenie daňového úradu. Áno, stačí.

Občan či podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie, si môže lehotu na podanie predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace; resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, možnosť predlženia je až o 6 kalendárnych mesiacov.

Ako však oznámenie podať a čo má obsahovať? V prvom rade je potrebné upozorniť, že platitelia dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH) sú povinní predložiť oznámenie elektronickou formou prostredníctvom portálu Finančnej správy – Podanie pre FS – Správa daní – Všeobecné podanie pre Finančnú správu. Osoby a subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH, majú možnosť oznámenie predložiť aj papierovou formou. Čo sa týka obsahu oznámenia, nemá predpísanú formu. Avšak je potrebné, aby obsahovalo nasledovné údaje:

  • Identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. obchodné meno, sídlo právnickej osoby),
  • Identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
  • Informáciu o dosiahnutých príjmoch zo zdrojov v zahraničí (ak je relevantné),
  • Predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto lehote je daň aj splatná,
  • Vlastnoručný podpis, v prípade, že sa oznámenie predkladá papierovo.

 

V prípade, že si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (napr. 30. 06. 2015), daň je splatná najneskôr 30. 06. 2015 a to aj v prípade, ak bude daňovníkom podané priznanie pred týmto termínom. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania už nie je možné opätovne predĺžiť.

 

V ktorých prípadoch však nie je možnosť predĺženia si daňového priznania? V prípade, ak:

  • Daňovník je v konkurze alebo v likvidácií – v danom prípade môže predĺžiť lehotu na podanie najviac o 3 kalendárne mesiace len správca dane rozhodnutím vydaným na základe žiadosti daňovníka, podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania,
  • Daňovník zomrie – v tomto prípade podáva daňové priznanie dedič do 3 mesiacov po smrti daňovníka, pričom túto lehotu môže správca dane predĺžiť na základe žiadosti dediča, najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania. V rovnakej lehote, ako je lehota ustanovená pre dediča, podáva priznanie za zomrelého daňovníka osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zomrelého daňovníka podľa 35 Zákonníka práce.