Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odklad daňového priznania

Odklad daňového priznania

 

Až do včerajšieho dňa – 31. 03. 2015 spôsobom vymedzeným v § 49 ods.3 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) mali občania a podnikatelia možnosť predĺžiť termín podania daňového priznania. Mnoho našich klientov sa na nás obrátilo s touto možnosťou a zároveň otázkou, či naozaj stačí poslať oznámenie a nečakať na vyjadrenie daňového úradu. Áno, stačí.

Občan či podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie, si môže lehotu na podanie predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace; resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, možnosť predlženia je až o 6 kalendárnych mesiacov.

Ako však oznámenie podať a čo má obsahovať? V prvom rade je potrebné upozorniť, že platitelia dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH) sú povinní predložiť oznámenie elektronickou formou prostredníctvom portálu Finančnej správy – Podanie pre FS – Správa daní – Všeobecné podanie pre Finančnú správu. Osoby a subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH, majú možnosť oznámenie predložiť aj papierovou formou. Čo sa týka obsahu oznámenia, nemá predpísanú formu. Avšak je potrebné, aby obsahovalo nasledovné údaje:

  • Identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. obchodné meno, sídlo právnickej osoby),
  • Identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
  • Informáciu o dosiahnutých príjmoch zo zdrojov v zahraničí (ak je relevantné),
  • Predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto lehote je daň aj splatná,
  • Vlastnoručný podpis, v prípade, že sa oznámenie predkladá papierovo.

 

V prípade, že si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (napr. 30. 06. 2015), daň je splatná najneskôr 30. 06. 2015 a to aj v prípade, ak bude daňovníkom podané priznanie pred týmto termínom. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania už nie je možné opätovne predĺžiť.

 

V ktorých prípadoch však nie je možnosť predĺženia si daňového priznania? V prípade, ak:

  • Daňovník je v konkurze alebo v likvidácií – v danom prípade môže predĺžiť lehotu na podanie najviac o 3 kalendárne mesiace len správca dane rozhodnutím vydaným na základe žiadosti daňovníka, podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania,
  • Daňovník zomrie – v tomto prípade podáva daňové priznanie dedič do 3 mesiacov po smrti daňovníka, pričom túto lehotu môže správca dane predĺžiť na základe žiadosti dediča, najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania. V rovnakej lehote, ako je lehota ustanovená pre dediča, podáva priznanie za zomrelého daňovníka osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zomrelého daňovníka podľa 35 Zákonníka práce.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.