Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Občianske združenie a jednoduché účtovníctvo

Nakoľko sa blíži koniec roka, vznik nových občianskych združení je momentálne horúcou aktivitou mnohých osôb. Dôvodov na ich vznik môže byť hneď niekoľko, primárne však ide o to, aby sa združenie stihlo založiť ešte v „starom“ roku, aby občianske združenie mohlo po dvoch rokoch žiadať o 2 % z daní.

Občianske združenie sa z pohľadu legislatívy považuje za právnickú osobu, ktorá koná vo vlastnom mene. Jej cieľom nie je ziskovosť, ale zakladá sa za účelom splnenia záujmov jeho riadnych členov. Občianske združenie upravuje zákon č. 831/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa riadi jeho vznik, zánik, chod a pod. Osoby na Slovensku smú v zmysle zákona zakladať zväzy, kluby, občianske združenia a organizácie. Členmi združenia môžu byť nie len fyzické osoby, ale aj právnické osoby. Združenie vzniká zápisom do príslušného registra, ktoré je vedené Ministerstvom vnútra SR. Ak združenie vznikne a bude vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo sa stane zamestnávateľom, je vhodné takéto združenie čo najskôr zaregistrovať aj na daňovom úrade (DIČ).

Tým, že je občianske združenie právnickou osobou, považuje sa aj za účtovnú jednotku. Zákon č. 431/2002 Z. z. hovorí o tom, že každá účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Ak občianske združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve, môže sa účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ak nepodniká a jeho príjmy v predchádzajúcom období boli menej ako je hodnota 200 000 EUR.

Špecifickými znakmi pre občianske združenie je najmä obsahové vymedzenie peňažného denníka, účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmov a špecifické položky účtovnej závierky. Občianske združenie účtuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva v účtovných knihách na základe riadnych účtovných dokladov.

Základnou knihou pre sústavu jednoduchého účtovníctva je peňažný denník. Tu účtovná jednotka účtuje všetky skutočnosti, týkajúce sa všetkých príjmoch a výdavkoch v hotovosti, príjmoch a výdavkoch vykonávaných prostredníctvom banky, priebežných položkách (pohyby medzi pokladňou a bankou), nepeňažných účtovných prípadoch v priebehu účtovného obdobia a uzávierkových účtovných prípadoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V peňažnom denníku sa zapisujú pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti (pokladničné doklady) a na účtoch v bankách (prostredníctvom bankového výpisu). Príjmy a výdavky je nutné zapisovať v požadovanej štruktúre,  s ktorými je úzko prepojený výpočet základu dane.

Netreba zabudnúť, že v zmysle legislatívy považujeme za príjmy, ktoré sa nezdaňujú primárne vklady členov, tzv. „členské“, dary, dotácie a pod. Medzi príjmy, ktoré sa zdaňujú patria najmä príjmy z nájmu, reklamy alebo predaj výrobkov. Netreba zabudnúť, že peňažný denník je nutné, aby bol vedený v mene EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.