Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nezabudli ste dnes podať svoje daňové priznanie?

Dnešný deň je posledným na odovzdanie daňového priznania v riadnom termíne. Ak ste si vedomí, že tento termín nestíhate, nezabudnite si podať na Váš daňový úrad oznámenie, ktoré obsahuje informáciu so stanoveným termínom na odloženie podania daňového priznania. Maximálny termín na odklad daňového priznania je 30.06.2016. V prípade, že ste dosiahli príjmy zo zahraničia, je tento termín možné odložiť až do 30.09.2016.

Daňové priznanie musí obsahovať relevantné prílohy v závislosti od právnej subjektivity odovzdávajúceho. Ak si daňové priznanie odovzdávate ako fyzická osoba – typ A – je nutné do príloh priložiť všetky kópie dokladov, ktoré preukazujú výšku Vašich príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v tuzemsku a aj zdrojov v zahraničí. Ak si chcete uplatniť daňový bonus, nezabudnite tiež do príloh priložiť kópiu dokladu, ktorý preukazuje, že ide o vlastné dieťa alebo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti rodičov, alebo dieťa je jedného z manželov – napr. kópiou rodného listu dieťaťa. Ak je dieťa žijúce v rovnakej domácnosti študentom – priložte potvrdenie o návšteve školy.

Ak podávate daňové priznanie typu B – tiež je nutné priložiť kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti z tuzemska a aj zo zahraničia (ak sú), ak si chcete uplatniť daňový bonus, postupujte rovnako ako pri daňovom priznaní typ A (viď vyššie). Ak ste daňovníkom, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, prikladáte k priznaniu účtovnú závierku (pozostávajúcu z Výkazu o príjmoch a výdavkoch, výkazu o majetku a záväzkoch). Ak ste účtovali v podvojnom účtovníctve, k priznaniu prikladáte Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky (v PDF).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.