Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Mesačný výkaz v rámci Sociálnej poisťovne – prerušenie

Problematika v rámci mesačných výkazov má v rámci Sociálnej poisťovne široký záber a môže sa týkať rôznych životných situácií. V našom článku sa pokúsime poukázať na to, ako treba reagovať, ak máte zamestnancov, ktorým nastalo v pracovnom pomere tzv. “prerušenie”.

Dokument mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zaslať vždy a to za všetkých zamestnancov, ktorým pracovný pomer trvá a ktorých evidujú v stave zamestnancov (tento krok si je možné overiť v elektronickej pobočke Sociálnej poisťovni – časť “register”). Z uvedeného titulu sú zamestnávatelia povinní uvádzať aj tých zamestnancov, ktorí majú prerušené sociálne poistenie, alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné (je jedno či z titulu rodičovskej dovolenky, neplateného voľna, poberanie materského, tzv. PN-ka). V praxi môže nastať situácia, že zamestnávateľ zamestnáva len jedného zamestnanca, ktorého sa týka prerušenie alebo vylúčenie. V uvedenom prípade je zamestnávateľ tak či tak povinný zaslať tento výkaz. V prípade, ak prerušenie alebo vylúčenie trvá celý kalendárny mesiac, v mesačnom výkaze sa uvedie pri zamestnancovi počet dní 0 a vymeriavací základ bude rovnako uvedený s hodnotou 0.

Mesačný výkaz nie je zamestnávateľ povinný podávať jedine v tom prípade, keď so zamestnancom riadne rozviaže pracovný pomer (t.j. oficiálne je podpísaná písomná výpoveď a aj doručená, zamestnávateľ riadne zamestnanca odhlási z registra zamestnancov vo svojej elektronickej pobočke a v závere podá tzv. ELDP). Potom mu nastane povinnosť odhlásiť sa z Registra zamestnávateľov pomocou Registračného listu zamestnávateľa (ak na tento krok zamestnávateľ pozabudne, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne ho vyzve na jeho doplnenie). Musí tak však urobiť do ôsmich dní od riadneho rozviazania pracovného pomeru s posledným zamestnancom v spoločnosti.

Registračné listy ako aj Mesačné výkazy sa posielajú výlučne cez elektronické služby/pobočku Sociálnej poisťovne (žiaden iný spôsob nie je zo strany poisťovne akceptovaný, až na prípad výluky, kedy nie je portál riadne dostupný z dôvodu napríklad údržby), pričom Mesačné výkazy sú zamestnávatelia povinní podať najneskôr ku dňu splatnosti poistného uvedenej v mesačnom výkaze. V opačnom prípade pobočka Sociálnej poisťovne vyzve zamestnávateľa písomnou výzvou o doplnenie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.