Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Kontrolný výkaz I.

Ako iste už mnohí viete, od 01. januára 2014 bol zavedený ako nástroj boja proti daňovým únikom – kontrolný výkaz. Táto povinnosť bola zavedená pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH), t. j. osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, §5, §6 zákona o DPH. Novinka sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH. Hlavnou podstatou zavedenia kontrolného výkazu je vlastne dvojitá kontrola informácií v kontrolnom výkaze uvedených vzájomne medzi obchodujúcimi platiteľmi DPH. Tí, ktorí už prišli do styku s kontrolným výkazom vedia, že sa v ňom nachádzajú informácie o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa DPH a o odpočtoch uplatňovaných platiteľom DPH za zdaňovacie obdobie. Členenie kontrolného výkazu vyplýva v zmysle vzoru ustanoveného podľa Opatrenia MF SR č. MF/19057/2013-73. Pri vypĺňaní sa postupuje na základe Poučenia na vyplnenie.

Kedy však platiteľ DPH nie je povinný podávať kontrolný výkaz? Ide o prípady, keď platiteľ nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH na základe § 5, § 6 zákona o DPH nevzniká povinnosť podať daňové priznanie), ak subjekt podáva nulové daňové priznanie, alebo v prípade, ak uvádza v daňovom priznaní údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane a súčasne neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska.

Kontrolný výkaz sa podáva vždy za každé zdaňovacie obdobie platiteľa dane (a teda buď ide o mesačného platiteľa – t. j. kalendárny mesiac, alebo ide o štvrťročného platiteľa – a teda kalendárny štvrťrok). Kontrolný výkaz sa podáva  spolu s daňovým priznaním do 25 dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Ako príklad uvádzame, ak platiteľ podá priznanie za zdaňovacie obdobie február 2014 dňa 20. 03. 2014, v tento istý deň podáva aj kontrolný výkaz. Na základe informácie z Finančnej správy SR vyplýva, že je dobré ak kontrolný výkaz bude odoslaný pred odoslaním daňového priznania.

Čo sa týka opravného kontrolného výkazu, ten podáva platiteľ DPH pred uplynutím termínu na podanie kontrolného výkazu vtedy, ak si je vedomý, že údaje v už podanom kontrolnom výkaze nie sú správne alebo úplné. Podaný opravný kontrolný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz. Ak platiteľ podá opravný kontrolný výkaz, nemusí podávať aj opravné daňové priznanie. Dodatočný kontrolný výkaz platiteľ DPH podáva, ak je termín po lehote na podanie kontrolného výkazu a zistí, že informácie v podanom kontrolnom výkaze nie sú správne. Ak platiteľ musí podať dodatočný kontrolný výkaz, nemusí podávať dodatočné daňové priznanie. V dodatočnom kontrolnom výkaze uvedie iba opravené informácie podľa postupu v Poučení.

Čo sa týka podávania kontrolného výkazu, ten sa podáva výlučne elektronickou formou. Je potrebné, aby bol podpísaný ZEP. Ten sa však nevyžaduje v prípade, ak platiteľ DPH má so správcom dane uzatvorenú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní písomností. Na stránke Finančnej správy SR je možné kontrolný výkaz vyplniť a následne ho poslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Kontrolný výkaz sa podáva výlučne v XML formáte.

Za nesplnenie povinností – t. j. nepodanie alebo oneskorené podanie kontrolného výkazu môže daňový úrad uložiť subjektu sankciu do výšky 10 000 EUR (pri opakovanom porušení až do výšky 100 000 EUR). Výška pokuty sa určuje na základe závažnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Na základe informácie z Finančnej správy SR sa sankcie nebudú vyrubovať ak platiteľ podal kontrolný výkaz s oneskorením, čiže podal výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, ale výkaz podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia; ak platiteľ dane opakovane podal kontrolný výkaz oneskorene, čiže podal kontrolný výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, avšak kontrolný výkaz podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia; ak platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým opravil nesprávne informácie v podanom kontrolnom výkaze z vlastného podnetu alebo ak platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým upravil nesprávne údaje na základe výzvy v lehote uvedenej vo výzve.

Čo sa týka kontrolného výkazu, existuje ešte aj termín „nadrozmerný kontrolný výkaz“. Tento typ kontrolného výkazu podávajú tie daňové subjekty, ktoré podávajú kontrolný výkaz s veľkým počtom informácií (viac ako 10 000 obratov v kontrolnom výkaze). Jeho objem je nad 1MB. Výhodou je, že samotný subjekt nepotrebuje vedieť pred podaním riadneho kontrolného výkazu, že ide o nadrozmerný. Všetko za neho vyrieši aplikácia eDane/Win, v ktorej je zahrnutá logika, ktorá zabezpečí komplexnú kontrolu súboru. Samotná aplikácia dokáže prijať aj skontrolovať nadrozmerné XML súbory výkazu. Ak subjekt nechce využiť eDane/Win, môže na odoslanie použiť ponuku v rámci eDane/Java2014 – tzv. Podávanie nadrozmerných podaní.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.