Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ako správne zaplatiť daň I

Viete ako správne zaplatiť daň ?

V našom článku Vám ponúkame informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov a pod.

Od 01. 01. 2012 je každý daňový subjekt povinný poukazovanú platbu dane označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému subjektu bolo pridelené jeho vlastné číslo účtu – základné číslo účtu.

Číslo účtu pre úhradu dane sa skladá z prečíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu, ktorý označuje daňový subjekt a z identifikátoru Štátnej pokladnice.

Príklad:

5xxxxx                                                                – 8xxxxxxxxxx                                                                / 8180

predčíslie označujúce druh dane            základné číslo účtu daňového subjektu                   kód Štátnej pokladnice

Netreba zabudnúť, že od 01. 01. 2014 sa číslo účtu uvádza vo forme IBAN. Nakoľko je IBAN tvorený z predčíslia účtu a základného účtu subjektu, musí si ho daňový subjekt vygenerovať samostatne.

Nižšie uvádzame zoznam predčíslí účtov v Štátnej pokladnici pre úhradu daní spravovaných daňovými úradmi (Finančná správa SR):

Por. č. Názov účtu Predčíslie účtu
1. Daň z pridanej hodnoty 500240
2. Zábezpeka na DPH 501104
3. Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
4. Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
5. Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
6. Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
7. Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
8. Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
9. Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
10. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
11. Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
12. Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica 500320
13. Daň z motorových vozidiel – DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
14. Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice 500339
15. Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra 500304
16. Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov 500347
17. Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín 500291
18. Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava 500283
19. Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina 500312

 

úhrada daní a zloženie zábezpeky na daň spravovaných zo strany colných úradov

Por. č.

Názov účtu

Predčíslie účtu

1. SPD z elektriny tuzemsko C 500005
2. SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
3. SPD z liehu – tuzemsko C 500021
4. SPD z piva – tuzemsko C 500048
5. SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
6. SPD z uhlia – tuzemsko 500064
7. SPD z vína – tuzemsko C 500072
8. SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
9. Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
10. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
11. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
12. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
13. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
14. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
15. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
16. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
17. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
18. Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.