Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Financovanie neziskového sektora – granty

Financovanie neziskového sektora – granty

 

Prečo ľudia vôbec zakladajú občianske združenia? Túto otázku sme mohli počuť už mnohokrát a možno sme nevedeli vždy exaktne odpovedať. Všeobecne občianske združenia môžeme charakterizovať ako združovanie osôb, ktoré zakladajú občania na uspokojovanie vlastných záujmov. Môžeme ich charakterizovať aj ako svojpomocné skupiny, ktoré realizujú záujmovú činnosť, za účelom ktorej sa rozhodli združovať. Nemusí sa však vždy jednať iba o všeobecne prospešné aktivity. V zahraničí (najmä USA) sa svojpomocné skupiny často skloňujú s anonymnými spolkami alkoholikov či anonymnými spolkami žien alkoholikov a pod. Občianske združenie predstavujú akýsi podklad pre vyjadrovanie a následnú realizáciu idei a myšlienok svojich členov.

Založenie občianskeho združenia je dobrovoľné a nemôžu vzniknúť za účelom zárobkovej činnosti či politických aktivít. Občianske združenia vznikajú na základe slobodnej vôle minimálne troch občanov, pričom aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov.

Medzi hlavnú problematiku neziskových organizácií patrí zabezpečenie finančných prostriedkov na vykonávanie vlastnej činnosti. V tejto oblasti sú odkázané na súkromný sektor, štát, jednotlivcov a členov združenia alebo širokú verejnosť. Medzi zdroje financovania môžeme priradiť štátne inštitúcie a samosprávu, ktoré disponujú svojimi grantovými systémami. Ďalšou inštitúciou sú nadácie, ktoré prostredníctvom grantov slúžia ako sprostredkovateľ pre získanie finančných prostriedkov. Do problematiky financovania vstupujú tiež veľké podniky, ktoré disponujú vlastným grantovým systémom (napr. Nadácia Slovenskej sporiteľne). Na pridelenie grantu vyžadujú písomnú žiadosť s informáciami o organizácií žiadateľa. Žiadosti ďalej posudzujú vybraní zástupcovia podniku. Medzi ďalšie možnosti financovania združenia patria individuálni darcovia, ktorí môžu patriť medzi členov organizácie, príbuzní cieľových skupín a pod. Všeobecne však združenie môže byť financované aj z vlastných aktivít. Medzi vlastné aktivity často patria benefičné koncerty, predaj vlastných výrobkov, lotérie a pod. Následne výnosy musia byť použité na ich verejno-prospešný cieľ.

Problematika financovania občianskeho združenia pomocou grantov je veľmi aktuálna, ale neexistuje k nej toľko literárnych zdrojov, koľko by sme možno očakávali. Veľa potenciálnych žiadateľov o grant nemá dostatok informácií či už sa jedná o vyplnenie tzv. formulára žiadosti, alebo kde má aktuálne výzvy vôbec hľadať. Nakoľko počet občianskych združení na Slovensku má rastúcu tendenciu, považujeme za dôležité napomôcť združeniam v danej problematike. Či už je to v samotnom grantovom poradenstve, alebo v komplexnom vypracovaní relevantnej dokumentácie a jej podanie.
Grantové poradenstvo je veľmi nevyhnutné pre občianske združenia, ktoré potrebujú finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov a cieľov. Mnoho zo žiadateľov má jasný cieľ a nápad, avšak nie vždy je možnosť získať financie z grantových programov v danom momente. A preto by sa dalo konštatovať, že dobrý nápad či idea v uvedenej problematike nestačí.

Medzi najvyužívanejšie a najväčšie nadácie poskytujúce granty na Slovensku patria Nadácia Pontis, Nadácia O2 Think big!, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Pontis, Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia SPP, Nadácia EKOPOLIS či Nadácia Bratislava a mnoho iných. Je nevyhnutné neustále sledovať ich webové stránky, či harmonogramy výziev, ktorými však nie všetky disponujú. Najčastejším spôsobom vyhľadávania nových grantov je samotný prehliadač, kde stačí uviesť slová ako sú „grant“, „grantové poradenstvo“, „grantové výzvy“ a pod.

V prípade, že má žiadateľ šťastie a našiel výzvu, ktorá by bola pre neho zaujímavá, je nevyhnutné zistiť jeho oprávnenosť v rámci výzvy, či jeho lokalita je v oprávnenom území a či jeho výdavky spadajú medzi oprávnené. Taktiež je dobré zistiť, kedy je termín uzávierky výzvy, aby si uchádzač vedel urobiť časový harmonogram a stihol vybaviť relevantnú dokumentáciu (v prípade potreby). Z vlastných skúseností je najlepšie začať pracovať s výzvou ihneď, ako bola vyhlásená, pretože niektoré inštitúcie majú na vydanie dokumentov lehotu až 30 dní.
Pri väčšine grantov je nutné vypísať formulár žiadosti spolu s rozpočtom. Je nutné poznamenať, že žiadateľ môže naraziť na problém pri vypĺňaní opisu projektu, alebo možno priamo v rozpočte. Z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že každý projekt (aj v rovnakom grantovom programe) je špecifický a je nutné k nemu pristupovať individuálne. Ak žiadateľ nemá skúsenosti v uvedenej dokumentácií či celkovej problematike, môže sa stať pre neho celý postup náročný až byrokratický. Veľmi frustrujúci môže byť pre neho aj negatívny výsledok podanej žiadosti. V prípade, že sa negatívna skúsenosť opakuje, žiadateľ stráca chuť vstupovať do tohto procesu stále dookola. Preto sa vzdáva a už to ďalej ani neskúša. Mnoho našich klientov sa nás pýta, čo urobili zle, keď im projekty neprešli? Čo bolo vykonané zle? Čo mohlo stáť za neúspechom? Mnohokrát to môžu byť formálne chyby, mnohokrát medzi povinnými prílohami chýbali relevantné dokumenty. Niekedy nemusí ísť o chyby ako také, ale jednoducho o fakt, že ich nápad nebol vždy najvhodnejší a nespĺňal očakávania hodnotiacej komisie.

Pri predkladaní dokumentácie sme sa aj my stretli s prekážkami, ktoré vznikli počas vyhotovenia samotného formulára žiadosti, alebo pri problematike oprávnenosti výdavkov, čo považujeme za úplne bežné. Každý vzniknutý problém považujeme za výzvu, ktorú treba prekonať a hľadať spôsob, ako ju vyriešiť. V našej praxi sme sa stretli aj s niektorými nadáciami (napr. Nadácia Bratislava), ktoré pri výzve nedisponovali formulármi žiadosti, čo znamenalo, že žiadateľ si musel poradiť ako vedel. V prípade, že žiadateľ nedisponoval žiadnymi skúsenosťami s predkladaním žiadosti a ani nevedel, čo taká žiadosť má obsahovať, bol stratený. V prípade, že nastane takáto situácia, odporúčame predkladateľom, aby si pozreli iné nadácie a vytvorili si akúsi „kostru“ vlastného formulára žiadosti, ktorý by mal obsahovať najmä – názov projektu, dátum realizácie projektu, názov žiadateľa, číslo bankového účtu, opis projektu, aktivity projektu, rozpočet, v prípade potreby relevantné prílohy a iné. U nášho klienta konkr. OZ Centrum Rafael nastal problém zo strany poskytovateľa grantu, že poslal pridelený grant na nesprávne číslo bankového účtu. Preto by sme chceli upozorniť uchádzačov o grant, že je nutné zistiť termín, kedy poskytovateľ grantu posiela finančné prostriedky úspešným uchádzačom na bankový účet. Ak Vám neboli finančné prostriedky vykázané na bankový účet v termíne ako bolo stanovené (väčšinou je termín uvedený v zmluve s poskytovateľom), je nutné okamžite kontaktovať organizáciu. Uchádzačom o grant odporúčame z vlastných skúseností neustále s organizáciou komunikovať, priebežne sa informovať a nadväzovať buď osobný, alebo telefonický kontakt.

Problematika grantového poradenstva patrí medzi našu profesiu, ktorej sa dlhodobo venujeme a snažíme sa neziskovému sektoru ponúknuť možnosti, ktoré sa pre ne vyskytujú a ich členovia o nich často nevedia. V danej oblasti sa považujeme za odborníkov s dlhoročnou praxou nie len v profesionálnom živote, ale i na akademickej pôde. Disponujeme skúsenosťami pri predkladaní žiadostí v rôznych sférach, či už sa jedná o šport, vedu, kultúru a pod.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.