Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Občianske združenie – praktické rady pri zakladaní

Občianske združenie – praktické rady pri zakladaní

 

Mnohí z Vás určite dostali nápad, že si založíte občianske združenie. V prípade, že sa rozhodnete, že si ho založíte úplne sami, je treba sa pripraviť na to, že strávite mnoho času pri hľadaní informácií ohľadne registrácie, prípravy dokumentácie a pod. Podmienky vzniku a právneho postavenia združení upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Ako občan SR máte právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, kluby a slobodne sa v nich združovať. Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.

Na úvod je nutné vysvetliť, že občianske združenie je v právnom zmysle právnickou osobou, ktorá môže konať vo vlastnom mene (to znamená, že môže uzatvárať zmluvy, prijímať dary, disponovať vlastným majetkom, vedie buď jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) a nesie zodpovednosť za svoje konanie (to znamená, že združenie môže dostať pokutu pri nedodržaní relevantných zákonov a pod.). Činnosť občianskeho združenia je zvyčajne zamerané na uplatnenie záujmov svojich členov, či už sa jedná o rôzne verejno-prospešné alebo charitatívne aktivity. Zameranie a aktivity združenia môžu byť naozaj rôzne, či už ide o o výchovu, vzdelávanie, ochranu životného prostredia, charitu a pod. Osobitým typom je také združenie, ktoré vzniká s procesom posúdenia vplyvov aktivít na životné prostredie. Medzi občianske združenia sa tiež kategorizujú skupiny, zväzy, hnutia, kluby a pod.

Zakladanie občianskeho združenia má veľmi podobnú charakteristiku, ako keď občan zakladá spoločnosť či firmu. Je preto nutné vybrať vhodný názov združenia, aktivity a ciele, logo a pod. Čo sa týka názvu združenia, odporúčame vybrať pútavý názov, ktorý už vopred naznačuje, čím sa združenie zaoberá a aké sú jeho hlavné aktivity. Určite nie je vhodné vybrať názov, ktorý je hanlivého či diskriminačného charakteru. Taktiež názov združenia nesmie byť totožný s názvom už existujúcej právnickej osoby. Sídlo združenia je jeho adresa. V prípade, že sa združenie rozhodne mať pobočky, stanovy musia presne definovať ich vzťahy a kompetencie.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podávať najmenej 3 osoby, z ktorých jeden musí byť starší ako 18 rokov. Je vhodné poznamenať, že v tomto kroku by mali mať osoby, ktoré sú zainteresované do procesu pripravené a spísané stanovy združenia. Z vlastných skúseností môžeme konštatovať, že príprava stanov je z celého procesu najzdĺhavejšia časť a zaberie najviac času. Vyplýva to najmä z dôvodu, že stanovy sú nosným dokumentom celého občianskeho združenia a jeho celá (hospodárska) činnosť sa odvíja od tohto dokumentu. Preto ak si budete pripravovať stanovy sami, vyhraďte si na ich prípravu dostatok času. Ak si pri ich tvorbe nebudete celkom istí a dostanete sa do neriešiteľnej situácie, odporúčame sa obrátiť na MV SR buď telefonicky alebo osobne (písomnú komunikáciu neodporúčame, nakoľko je veľmi zdĺhavá), kde Vám budú ochotní pomôcť či poradiť.
Ako sme už spomínali vyššie, stanovy občianskeho združenia sú teda nosným dokumentom, preto Vám pri ich spisovaní odporúčame do predmetu činnosti napísať aj také aktivity, pri ktorých nie ste si celkom istí, že ich budete realizovať, pretože sa Vám do budúcnosti možno zídu. V tomto prípade je „viac“ lepším variantom, nakoľko každé doplnenie stanov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,60 EUR.
Čo sa týka samotného založenia občianskeho združenia (združenie vzniká registráciou na MV SR, ktoré má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísaný postup), návrh na jeho registráciu podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a aj adresu trvalého bydliska. K návrhu je nutné pripojiť už pripravené stanovy (v dvoch vyhotoveniach – jedno sa Vám potvrdené vráti z MV SR), kde je uvedené:

1. názov občianskeho združenia,
2. sídlo občianskeho združenia,
3. hlavný cieľ a zameranie občianskeho združenia,
4. orgány združenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, zásady hospodárenia,
5. zánik občianskeho združenia.

Taktiež je dobré poznamenať, že k návrhu je nutné pripojiť potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 66 EUR. Poplatok je možné uhradiť buď v podobe kolkových známok alebo poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. V prípade, že sa rozhodnete pre kolkové známky, odporúčame Vám zásielku spolu s obsahom poistiť.
Keď ste už návrh spolu s relevantnou dokumentáciou predložili na MV SR, začína prebiehať konanie o registrácií občianskeho združenia. V prípade, že návrh obsahuje všetky náležitosti, MV SR bezodkladne oznámi skutočnosť a do 10 dní vykoná registráciu. Avšak, ak MV SR nájde nezrovnalosti vo Vami predloženej dokumentácií, podá námietku a vyzve Vás o ich doloženie či úpravu. Týka sa to najmä stanov. Z praktických skúseností pri zakladaní jedného z našich klientov, MV SR požadovalo nahradiť pojmy (článok týkajúci sa zániku združenia) „splynutím a rozdelením“ termínmi „dobrovoľnými rozpustením alebo zlúčením s iným združením“. Po úprave stanov podľa pokynov MV SR bola registrácia následne úspešne vykonaná. Radi by sme preto upozornili, že stanovy musia byť plne v súlade so zákonom a musí byť evidentné, že členstvo v združení je dobrovoľné.
MV SR taktiež odmietne registráciu združenia, ak z predložených stanov vyplýva, že ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu, ktorá je zriadená za účelom zárobkovej činnosti alebo o cirkev a náboženské spoločnosti.

O odmietnutí registrácie rozhodne MV SR do 10 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie sa môžu členovia prípravného výboru do 60 dní odvolať na Najvyšší súd SR. Súd môže rozhodnutie zrušiť, ak neboli dané dôvody na odmietnutie registrácie.
V prípade, že MV SR úspešne Vaše združenie zaregistrovalo, do 7 dní po registrácií MV SR oznámi Štatistickému úradu SR jeho vznik. V súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. musí združenie požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko ŠÚ SR.
Postup pre vybavenie IČO občianskeho združenia je veľmi jednoduchý. Treba si vyplniť dokument „Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov“, ktorý je prístupný na webovej stránke ŠÚ SR. Jeho vyplnenie Vám zaberie iba pár minút. Taktiež je nutné k žiadosti pripojiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vo výške 3 EUR, ktorý je splatný pri podaní žiadosti (osobne). Z vlastných skúseností vieme, že IČO Vám vybavia na počkanie a bez problémov.
Čo sa týka DIČ (daňové identifikačné číslo), z vlastných praktických skúseností Vám odporúčame tiež jeho vybavenie, nakoľko ako občianske združenie budete určite chcieť byť prijímateľom podielu na dani z príjmu (2 %). Taktiež sa vám DIČ bude hodiť, ak sa rozhodnete vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo sa stanete zamestnávateľom (napríklad práca na dohodu).

Zánik občianskeho združenia

Občianske združenie zaniká dobrovoľne – t. j. dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo mocensky – t. j. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení. Stanovy určujú spôsob rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením. Ak uvedené nie je v stanovách upravené, rozhodne o spôsobe zániku najvyšší orgán združenia, ktorý je povinný do 15 dní od rozhodnutia oznámiť uvedenú skutočnosť MV SR. Pri zániku občianskeho združenia (dobrovoľným rozpustením) prichádza tiež k majetkovému vysporiadaniu podľa Obchodného zákonníka o likvidácií spoločnosti. Ak občianske združenie zanikne rozhodnutím MV SR o rozpustení združenia, majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor, ktorého určí MV SR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.