Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Farmári, už ste si zažiadali o dotáciu?

Už v letných mesiacoch sa v slovenských rádiách rozšírila informácia ohľadne otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, konkr. pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Ak patríte k tým, ktorých táto výzva zaujala, už nemajú veľmi veľa času na jej predloženie, pretože uzávierka je 08.01.2016.

Ak ste mladým poľnohospodárom – fyzickou či právnickou osobou, ktorá realizuje svoje aktivity ako sústavnú a samostatnú činnosť pod svojim menom a  väčšinovým zdrojom príjmu je poľnohospodárska činnosť a v čase podania žiadosti osoba nedovŕšila 40 rokov, táto výzva je určená pre Vás. Výška podpory je 50 000 EUR, ktorá bude vyplácaná v dvoch paušálnych platbách – pričom 70 % podpory bude vyplatených po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30 % po správnej realizácií predloženého podnikateľského plánu.

Podnikateľský plán má mať rozsah 10 – 15 strán, kde realizátor uvedie všetky potrebné informácie, ktoré sú relevantné. Prvá časť sa venuje súčasnej situácií – kde môžete uviesť stručný opis Vášho podnikania, problémy, ktoré sa Vás týkajú a opísať ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Druhá časť sa venuje zámerom rozvoja a udržania činností podniku. Tretia časť patrí výpočtom a popísaní spôsobu dosiahnutia výstupu, kde odporúčame sa zamerať na porovnanie situácií „pred a po“. Štvrtá časť je zameraná na údaje o opatreniach, ktoré sa týkajú udržateľnosti životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov. Posledná – piata časť sa zameriava na komodity, ktoré sú špecifikované vo výzve a ktorých sa plán musí týkať, aby bol oprávneným.

Aké všetky prílohy musíte k podnikateľskému plánu priložiť? V prvom rade je nutné spracovať žiadosť o NFP, tabuľkovú časť, priložiť výpis z obchodného alebo iného registra, v prípade, že predkladateľ je samostatne hospodáriaci roľník, je nutné predložiť osvedčenie o vykonávaní činnosti; potvrdenie z príslušného daňového úradu a colného úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, potvrdenie, že žiadateľ nie je v likvidácií, potvrdenie z Inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, zmluvu o vedení bankového účtu, potvrdenie o ukončení štúdia (v prípade potreby). V prípade, že si uplatňujete body v bodovacom kritériu 7 – predkladá sa potvrdenie z príslušného úradu práce. Ak ste žiadateľom, ktorý má záväzky voči štátu po lehote splatnosti, je tiež nutné priložiť splátkový kalendár. Takmer všetky prílohy nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Pri príprave projektu odporúčame všetkým farmárom, aby si vo výzve našli princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií, kde si dokážu napočítať body v zmysle kritérií a podnikateľský plán koncipovať tak, aby bol dosiahnutý maximálny možný počet bodov.

Žiadosť o NPF sa v písomnej papierovej forme podáva na Pôdohospodárskej platobnej agentúre buď osobne, poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou do termínu uzávierky (rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke). Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o NFP.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.