Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Čierny zoznam platiteľov DPH, kde nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Čierny zoznam platiteľov DPH

Na stránke finančnej správy bol zverejnený zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie DPH. Tento zoznam bude pravidelne aktualizovaný a doplnený o nových „členov“. Tiež je zverejnený zoznam tých platiteľov, ktorí bol vymazaní zo zoznamu platiteľov DPH. V zozname je zverejnené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo obchodného meno právnickej osoby, jej sídlo a ostatné podrobnosti týkajúce sa dôvodov zrušenia registrácie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Kedy sa na tomto zozname môžete ocitnúť? Ak platiteľ:

  • opakovane v kalendárnom roku nesplnil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
  • neodviedol svoju daňovú povinnosť opakovane v kalendárnom roku,
  • nie je na sídle spoločnosti alebo prevádzkarne zastihnuteľný,
  • opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z daňovej kontroly.

Kedy Vás z čierneho zoznam Finančné riaditeľstvo vymaže? Ak odpadli dôvodu, na základe ktorých ste boli v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste neporušili povinnosť pri daňovej kontrole alebo ste uhradili svoju daňovú povinnosť alebo ste bol zastihnuteľný na adrese sídla spoločnosti alebo ak Vám bola zrušená registrácia k DPH.

Do termínu 31. 12. 2014 bola lehota, počas ktorej daňový úrad sledoval, či subjekt neporušuje povinnosti týkajúce sa DPH po dobu 12 mesiacov. Lehota bola ku dňu 01. 01. 2015 skrátená na dobu 6 mesiacov. Tieto kroky Finančná správa podnikla s cieľom účinnejšie bojovať proti narastajúcim podvodom na DPH.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.