Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňová licencia

Daňová licencia

Od 01. 01. 2014 sa spoločne so zníženou sadzbou dane z príjmov PO z 23 % na 22 % zaviedol aj inštitút daňových licencií. Uvedená skutočnosť vyplýva z novely Zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného tieto zmeny prináša.

Daňové licencia sa budú prvýkrát uhrádzať v daňovom priznaní v roku 2015 (za zdaňovacie obdobie 2014). Hlavný dôvod, prečo sa vláda rozhodla využiť tento nástroj, je podľa MF SR vývoj daňových povinností obchodných spoločností v posledných rokoch. Daňovú licenciu bude hradiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bola nižšia ako stanovená výška licencie. To znamená, že ide o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný uhradiť (aj v prípade daňovej straty).

Od platenia licencie budú oslobodené novovzniknuté spoločnosti, živnostníci, daňovník, ktorý nebol založený na podnikanie, daňovník s právnou formou VOS, NBS, FNM SR, daňovník, ktorý je v likvidácií a konkurze alebo daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu, neziskové organizácie, štátne fondy a pod. Podnikatelia si budú môcť zaplatenú licenciu započítať v troch po sebe nasledujúcich rokoch, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu. Výška, ktorú bude možné si takto započítať bude zaviesť od kladného rozdielu daňovej licencie a daňovej povinnosti.

MF SR celkovo zavádza pre subjekty tri typy daňových licencií. Neplatcovia DPH s tržbou do 500 000 EUR budú hradiť licenciu vo výške 480 EUR, platcovia DPH s tržbou do 500 000 EUR budú hradiť licenciu vo výške 960 EUR a všetky subjekty s tržbami nad 500 000 EUR budú hradiť licenciu vo výške 2 880 EUR.

Čo sa týka sankcie za neuhradenie daňovej licencie, tá môže skončiť možnosťou trestného stíhania. Najhorším riešením je pasivita podnikateľa, nakoľko by narastal dlh titulom nezaplatených daňových licencií, čo by neskôr viedlo k pluralite veriteľov. Pluralita veriteľov následne implikuje povinnosti subjektu k podaniu návrhu na začatie konkurzného konania s jeho povinnosťou zaplatiť súdny poplatok 1 660 EUR. Ak by subjekt ostal naďalej aktívny a nepodal návrh na začatie konkurzného konania, môže tak nastať už uvedené. Podnikateľovi vznikne povinnosť do konkurznej podstaty vkladať vlastný majetok, čiže bremeno dlhu sa nepriamo zo spoločnosti dostáva priamo na samotného podnikateľa a jeho osobný majetok. Vychádzajúc z prechodného ustanovenia Zákona o dani z príjmov, v prípade ak spoločnosť vstúpi do likvidácie k 31. 12. 2014 (vrátane), tak sa povinnosť platenia licenčných poplatkov na ňu nevzťahuje za obdobie v ktorom je v likvidácií. Zároveň nemusí hradiť daňové licencie ani za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza jej vstupu do likvidácie. Inak povedané, ak spoločnosť vstúpi do likvidácie do 31. 12. 2014, tak nebude platiť daňovú licenciu. Ak však spoločnosť vstúpi do likvidácie k 01. 01. 2015 a neskôr, vzniká mu povinnosť jej úhrady. Subjekt sa tak môže vyhnúť blížiacim licenciám s minimom nákladov, keďže vstup do likvidácie nie je procesne komplikovaný.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.