Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Dávka v nezamestnanosti

Čo je dávka v nezamestnanosti? Kedy vzniká nárok na dávku? Aké dlhé musí byť obdobie poistenia v nezamestnanosti? Akým spôsobom sa dávka vypláca? Za akých podmienok nárok na dávku zaniká?

Dávka v nezamestnanosti bola zavedená na zabezpečenie príjmu, kedy subjekt stratí zamestnanie. Nárok je možné si uplatniť v prípadoch, kedy sa osoba stala nezamestnanou a bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste jeho trvalého pobytu. Po zaradení do evidencie je nutné písomne požiadať (formou oznámenia) Sociálnu poisťovňu o dávku v nezamestnanosti. Oznámenie vydáva príšlušný úrad práce.

Kedy vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti? Aby bol nárok na dávku priznaný, musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce
 • Získať potrebné obdobie poistenia v nezamestnanosti, pred dátumom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti a obdobie dobrovoľného poistenia. Povinné poistenie vzniká v každom právnom vzťahu zakladajúceho nárok na pravidelný mesačný príjem (podľa zákona č. 595/2003 Z. z.) okrem právneho vzťahu, ktorý bol založený na základe dohody o brigádnickej práci študenta.

Dobrovoľne poistená môže byť každá osoba, ktorá dovŕšila viac ako 16 rokov a disponuje trvalým pobytom na Slovensku, ak podala prihlášku na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a súčasne na dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné dôchodkové poistenie. Podnikateľom (SZČO) nevzniká povinné poistenie v nezamestnanosti, ale môžu byť dobrovoľné poistení v nezamestnanosti, aj keď sú povinne nemocensky poistení. Medzi osoby, ktorým nevzniká poistenie v nezamestnanosti patria:

 • Osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok
 • Osoby, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok
 • Osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok (v prípade poklesu schopnosti realizovať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %)
 • Osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok.

Podmienka na dĺžku obdobia poistenia v nezamestnanosti je:

 • V prípade zamestnanca – minimálne 2 roky poistenia v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nárok mu vznikne na 6 mesiacov.
 • V prípade policajta alebo profesionálneho vojaka – najmenej 2 roky poistenia v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie po skončení výkonu služby, ak nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok – nárok mu vznikne na 6 mesiacov.
 • V prípade matky po skončení rodičovskej dovolenky – obdobie prerušenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa na nárok započítava.

Spôsob vyplácania dávky. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dávka sa vypláca pozadu. Dávka sa však neposkytuje za tie dni, počas ktorých má poberateľ nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku. Dávku vyplácajú príslušné Sociálne poisťovne, ktoré si určia vlastný termín výplaty. Dávku posielajú na Váš bankový účet a to do 15. dňa v kalendárnom mesiaci alebo poštovou poukážkou.

Dávka v nezamestnanosti zaniká vtedy, ak:

 • Uplynie obdobie, na ktoré bola priznaná
 • Dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Dňom, kedy bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu. Ide o podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Ak sa v rozhodujúcom období nenachádza vymeriavací základ, z ktorého možno určiť výšku dávky, dávka sa vyplatí na základe konštanty (t.j. minimálnej sumy).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.