Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňový bonus na dieťa 2017

V našom článku sa priblížime problematike daňového bonusu na dieťa v roku 2017, určíme, kto a za akých podmienok má na tento bonus nárok.
V roku 2017 zostane výška na daňový bonus nezmenená (v porovnaní s rokom 2016) a to vo výške 21,41 EUR mesačne. Ročná hodnota bonusu bude taktiež v nezmenenej výške a to 256,92 EUR. Legislatíva zákona č. 595/2003 Z. z. jasne definuje, že daňový bonus je finančným zvýhodnením pre daňovníka s nezaopatreným dieťaťom, ktoré s ním žije v domácnosti. Hodnota sa každoročne upravuje v závislosti od výšky životného minima. Výška životného minima má hodnotu od dátumu 01. 07. 2016 – 198,09 EUR mesačne.
Na daňový bonus má nárok ten daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období príjmy len zo závislej činnosti a to vo výške 6-násobku minimálne mzdy, ktorá bola stanovená na rok 2017, alebo ten daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške tiež 6-násobku minimálnej mzdy, ktorá bola stanovená na rok 2017. Minimálna mzda na rok 2017 bola stanovená v hodnote 435 EUR. Minimálna ročná hodnota zdaniteľného príjmu na uplatnenie si nároku na bonus je v roku 2017 v hodnote 2 610 EUR.
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť na také dieťa, ktoré je nezaopatrené a do to skončenia jeho povinnej školskej dochádzky, maximálne však do 25 roku života, ak sa sústavne pripravuje na povolanie prostredníctvom štúdia na strednej či vysokej škole iba denná forma, nie externá), alebo sa nepripravuje na povolanie prostredníctvom štúdia a to z dôvodu vážneho úrazu. Medzi nezaopatrené dieťa tiež klasifikujeme aj také, ktoré je oslobodené od plnenia si školskej dochádzky, alebo sa vzdeláva v špeciálnej základnej škole, alebo nie je schopné sa pripravovať na povolanie pre nezpriaznivý zdravotný stav, a to najdlhšie do dosiahnutia jeho 18. veku (plnoletosť).
Daňovník má nárok na uplatnenia si bonusu prostredníctvom dokladu o návšteve školy, alebo na základe dokladu o oprávnenosti si priznať tento druh bonusu (napríklad kópiou jeho rodného listu), alebo potvrdením z úradu o poberaní si prídavku na toto dieťa. Na základe predložených dokumentov môže zamestnávateľ priznať zamestnancovi bonus (ak má podpísané vyhlásenie na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane a v ňom uvedený daňový bonus na konkrétne dieťa) za každý mesiac, ak splnil tieto podmienky na jeho dosiahnutie a navyše, ak jeho príjem bol minimálne v hodnote 217,5 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.