Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňová licencia – 2017

Aj v roku 2017 sa právnické osoby nevyhnú úhrade daňovej licencie za podané daňové priznanie spätne za rok 2016. Zmenilo sa niečo oproti minulému roku? Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v našom článku.

Hradiť daňovú licenciu majú podnikateľské subjekty – právnické osoby už od roku 2014 a to teda buď spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a pod. Daňová licencia znamená akúsi minimálnu daň, ktorú sú tieto osoby povinné hradiť v prípade:

  • ak ich daňová povinnosť bola nižšia ako výška daňovej licencie;
  • ak budú mať v daňovom priznaní výšku dane v hodnote nula alebo;
  • ak za zdaňovacie obdobie dosiahnu daňovú stratu.

Hodnota daňovej licencie pre podané daňové priznanie za rok 2016 ostáva nezmenená, a to v prípade, ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a jeho obrat neprekročil 500 000 EUR – ide o sumu 480 EUR. Ak je subjekt platiteľom dane z pridanej hodnoty a jeho ročný obrat neprekročil čiastku 500 000 EUR – hodnota licencie je 960 EUR.

V prípade, že subjekt prekročil za zdaňovacie obdobie obrat 500 000 EUR, hodnota licencie je navýšená na 2 880 EUR. V prípade, že subjekt je zamestnávateľom osôb so ZŤP, daňová licencia je znížená o polovicu. Podmienku tvorí skutočnosť, že podiel zamestnancov musí byť minimálne 20 % z celkového počtu zamestnancov. Ak subjekt podnikal v skrátenom počte mesiacov, nehradí celú výšku licencie, ale len čiastočne za príslušný počet mesiacov. Daňová licencia je splatná (v riadnom termíne) 31. 03. 2017. V prípade, že subjekt informoval daňový úrad o možnosti odkladu podania svojho daňového priznania, vtedy je aj splatnosť daňovej licencie posunutá o dátum, ktorý sa uviedol v oznámení/žiadosti.

Medzi subjekty, ktoré majú výnimku z nehradenia daňovej licencia patria vtedy, ak:

  • prvýkrát nadobudli povinnosť podávať daňové priznanie;
  • ide o subjekt, ktorý nebol zriadený s účelom podnikateľských aktivít;
  • prevádzkujú chránenú dielňu;
  • vstúpili do likvidácie, alebo bol na nich vyhlásený konkurz;
  • boli zrušené z dôvodu zamietnutia konkurzu pre nedostatok aktív;
  • sú pozemkovým spoločenstvom a nepresiahli ročný obrat 10 000 EUR a pod.

V súčasnosti však existuje návrh, podľa ktorého by mali byť daňové licencie na Slovensku od 01. 01. 2018 zrušené. V praxi by to malo znamenať, že podnikatelia budú licenciu hradiť poslednýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2017, ak si uplatňujú obdobie kalendárneho roka. Tie subjekty, ktoré si uplatňujú hospodársky rok, uhradia licenciu až v lehote na podanie daňového priznania za uvedené zdaňovacie obdobie. Započítanie uhradenej daňovej licencie bude možné aj po termíne 31. 12. 2017.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.