Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňové priznanie

Nezabudnite podať svoje daňové priznanie!

 

Na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok ostáva firmách

a podnikateľom už len necelé tri týždne. V prípade, že uvedenú lehotu z relevantných

dôvodov nestíhajú, môžu si požiadať o odklad na príslušnom daňovom úrade, a to o 3 alebo 6

mesiacov (ak za minulý rok mali príjmy zo zahraničia). Do termínu 31. 03. 2014 je potrebné

nie len podať daňové priznanie ale aj ho zaplatiť.

 

Fyzické osoby – podnikatelia môžu na podanie daňového priznania použiť tri

možnosti. Buď si svoje daňové priznanie pošlú elektronicky, alebo ho môžu v papierovej

podobe poslať poštou alebo ho v papierovej podobe môžu osobne priniesť na podateľňu

príslušného daňového úradu.

 

Aké najčastejšie chyby robia podnikatelia v daňovom priznaní?

 

Medzi najčastejšiu chybu patrí určite neuvedenie rodného alebo identifikačného čísla

na každej strane daňového priznania (v hlavičke). Ide o chybu, ktorú Vám môže daňový úrad

vytknúť a môžu Vás požiadať o jeho doplnenie. Ide naozaj o formálnu chybu, avšak daňový

úrad Vám ju neodpustí. Taktiež častou chybou je použitie starého tlačiva daňového priznania,

t. j. takého, ktoré nie je pre zdaňovacie obdobie platné. Je nutné podať daňové priznanie na

aktuálnom tlačive, ktoré bolo uvedené v príslušnom opatrení vydanom MF SR.

Ďalšou formálnou chybou je chýbajúci podpis v príslušných kolónkach v daňovom

priznaní. Pri vypĺňaní si treba uvedomiť, že svojim podpisom prehlasujete, že všetky uvedené

údaje sú správne a ste s nimi uzrozumený. Preto ak tam Váš podpis chýba, treba počítať

s tým, že daňový úrad Vás vyzve o jeho doplnenie.

 

Opakujúcim sa formálnym nedostatkom sú tiež chýbajúce prílohy (povinné/

nepovinné). Mnoho podnikateľov zabudne v samotnom formulári daňového priznania

uviesť počet relevantných príloh. Ďalšími nedostatkami je napríklad nesprávne uplatnenie

nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri poberaní starobného dôchodku či

vyhlásenie o darovaní 2 % z dane.

 

Ako postupovať, ak si podnikateľ uvedomí, že v daňovom priznaní urobil chybu?

Ak daňovník zistí, že v daňovom priznaní urobil chybu, zákon upravuje spôsob, ako

postupovať. V tomto prípade daňovník podá buď opravné daňové priznanie alebo dodatočné

daňové priznanie.

 

Kedy sa podáva opravné daňové priznanie? Takéto daňové priznanie sa podáva

v prípadoch, ak ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania. Po jeho podaní sa

už neprihliada na predošlé daňové priznanie a pre vyrubovacie konanie sa použije posledné

opravné daňové priznanie. S podaním opravného daňového priznania sa nespájajú žiadne

sankcie.

 

Kedy sa podáva dodatočné daňové priznanie? Dodatočné daňové priznanie sa podáva,

ak už uplynula lehota na podanie priznania. Zákon presne reguluje, kedy je daňovník povinný

podať dodatočné daňové priznanie a kedy ho podať môže či nemusí. S jeho podaním sú

spojené sankcie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.