Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

V tomto  článku  sa  Vám  pokúsime  priblížiť  informácie  v rámci  kontrolného  výkazu

DPH, ktorý bol zavedený od 01. 01. 2014 ako jeden z nástrojov boja proti daňovým únikom

pre  platiteľov  DPH.  Obligácia  sa  vzťahuje  na  platiteľov  DPH,  t.  j.  osoby  registrované  pre

DPH v zmysle  § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Kedy platiteľ DPH nie je však povinný podať kontrolný výkaz? Ide o prípad, kedy nie

je povinný podávať daňové priznanie (ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5

alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť predložiť daňové priznanie), ak platiteľ podáva

nulové daňové priznanie alebo uvádza v daňovom priznaní iba údaje o dodaní tovaru, ktorý je

oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47.

Termín podania kontrolného výkazu je do 25 dní po ukončení zdaňovacieho obdobia,

t.  j.  za  každé  zdaňovacie  obdobie  platiteľa  DPH  (kalendárny  mesiac  alebo  kalendárny

štvrťrok) spolu s daňovým priznaním. Mesační platitelia budú podávať prvý kontrolný výkaz

za zdaňovacie obdobie január 2014 a kvartálni platitelia za zdaňovacie obdobie prvý štvrťrok

2014.

Finančná  správa odporúča podnikateľom, aby najskôr odoslali kontrolný výkaz DPH

a až následne podali daňové priznanie k DPH.

Ako však kontrolný výkaz podať? Kontrolný výkaz bude možné podať elektronickou

formou. Musí byť podpísaný ZEP. V prípade, že platiteľ DPH má so správcom dane uzavretú

písomnú  dohodu  o elektronickom  doručovaní,  ZEP  nie  je  v tomto  prípade  vyžadované.  Na

portáli  finančnej  správy  je  možné  kontrolný  výkaz  vyplniť,  alebo  v aplikácií  Finančného

riaditeľstva  s názvom  eDane  a následne  je  ho  možné  poslať  do  elektronickej  podateľne.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML.

Netreba  zabudnúť,  že  v prípade  nesplnenia  si  povinností  súvisiacich  s podaním

kontrolného výkazu hrozia podnikateľovi vysoké sankcie. Ide najmä o nepodanie kontrolného

výkazu,  uvedenie  nesprávnych  údajov,  oneskorené  podanie  výkazu,  kedy  daňový  úrad  uloží

podnikateľovi sankciu do výšky 10 000 EUR (pri opakovanom porušení až do výšky 100 000

EUR).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.