Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňové povinnosti študentov

Mnoho študentov sa na nás obracia s otázkou, či sú povinní podať daňové priznanie a ak áno, aké sú finančné limity pri jeho podávaní. Často sa stáva, že študenti žijú v domnení, že ak majú tento status, sú od podávania priznania oslobodení. Nie je to však celkom pravda.

Študenti, ktorí zarobia viac ako 1 901,67 EUR majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Do zdaniteľných príjmov študenta sa počíta celkový príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od neho oslobodený.

V čom spočíva výhoda podať priznanie pre študenta? Výhoda podať daňové priznanie pre študenta, ktorý zarobil menej ako 1 901,67 EUR nastáva vtedy, ak mu z uvedeného zárobku zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, pretože mu vznikne daňový preplatok. Vzniknutý preplatok mu daňový úrad pošle buď na účet alebo poštovou poukážkou na základe písomnej žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá tvorí prílohu daňového priznania. Uvedený preplatok sa vracia v prípade, že jeho hodnota je viac ako 5 EUR. V prípade, že je jeho hodnota menšia ako 5 EUR, nárok na jeho vrátenie nevznikne.

V súčasnosti existujú dva typy daňového priznania, ktoré môže študent podať – typ A a typ B. Daňové priznanie typu A je povinný študent podať vtedy, ak dosiahol iba príjmy na území Slovenskej republiky zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti a jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67 EUR. Ak študent nechce podávať daňové priznanie, môže požiadať hociktorého zamestnávateľa (u ktorého pracoval v danom roku) o ročné zúčtovanie. Uvedená žiadosť musí byť podaná zamestnávateľovi písomne najneskôr do polovice februára. Daňové priznanie typu B je povinný študent, ak dosiahol aj iné príjmy medzi ktoré napríklad patria – príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo príjem z nepeňažnej výhry a pod.

Daň z príjmov sa odvádza z každého príjmu, ktorý študent dosiahol okrem tých, ktoré sú od tejto dane oslobodené. Ide najmä o:

  • sirotský dôchodok a invalidný dôchodok – t. j. dávky a príspevky zo sociálneho poistenia
  • štipendiá vyplácané zo zdrojov štátneho rozpočtu,
  • štipendiá vyplatené študentom v zmysle zákona o vzdelávaní a pod.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.