Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňové povinnosti neziskových organizácií

Daň z príjmov (konkr. §12 ods. 3) presne vymedzuje tie organizácie, ktoré patria medzi neziskové. Tzv. „neziskovky“ sú prevažne nadácie alebo občianske združenia, ktorých cieľom sú verejno-prospešné služby pre konkrétne cieľové skupiny alebo miesto. Popularitu občianskych združení na Slovensku podporuje tiež údaj MV SR, ktorý dokladuje ich rastúci počet každým rokom.

Mnoho podnikateľských subjektov si v rámci svojej podnikateľskej činnosti zriadi neziskovú organizáciu a dôvodov môže mať hneď niekoľko. Či už ide o formu optimalizácie daňových povinností, alebo má s občianskym združením skutočne reálne plány. Tak či tak, musí subjekt spĺňať určité pravidlá v zmysle zákona.

Predtým, ako občianske združenie začne riešiť otázku svojich aktivít, musí riadiaci orgán riešiť otázku registrácie na daňovom úrade. Väčšina z nich túto otázku vyrieši tak, že sa na úrade neregistrujú. Pravidlá sú však rovnaké, ako pre všetky ostatné subjekty. Registrácia je nutná do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom subjekt obdržal oprávnenie na podnikateľské aktivity – ide o subjekty, ktoré budú realizovať podnikateľskú činnosť. Veľmi častým dôvodom je tiež zamestnávanie osôb v združení a teda povinnosť odviesť preddavky na daň. Spôsob úhrady preddavkov ako aj podávanie Prehľadu na daňový úrad je totožné, ako u klasických firiem.

Čo sa týka úhrady daní, platí, že riešenie príjmov, ktoré sú kategorizované ako príjmy z podnikania sú tie, ktoré nesúvisia s činnosťou organizácie. Okrem uvedených príjmov podliehajú dani aj tie príjmy, ktoré pochádzajú z predaja majetku, príjem z nájomného alebo reklamy, členské a pod. Ak organizácia dosahuje niektoré z týchto uvedených príjmov, vchádza tento príjem do základu dane. Pri posudzovaní zdaniteľných príjmov je nutné vychádzať aj z legislatívneho vymedzenia príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, ktoré sú od tejto dane oslobodené. Daň z príjmov presne vymedzuje, ktoré príjmy sú predmetom dane.

Klasické neziskové organizácie na Slovensku realizujú svoje aktivity z príjmov, ktoré sú známe ako 2 %. Z nich nemusia organizácie hradiť daň z príjmov.

Neziskové organizácie majú tak, ako klasické subjekty právo na odpočet základu dane prostredníctvom daňových výdavkov. Aby boli daňovo uznateľné, musia splniť podmienku – musí ísť o výdavok na dosiahnutie zdaniteľných príjmov, ktoré daňovník riadne zaúčtoval v účtovníctve. Daňovými výdavkami nie sú výdavky vynaložené na príjmy nezahrnuté do základu dane. Čiže ide o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú predmetom dane, ale sú od nej oslobodené. V praxi to znamená, že v daňovom priznaní sú tieto výdavky odčlenené od príjmov z hlavnej – neziskovej činnosti s príjmami, ktoré sú kategorizované ako tie, ktorými bol dosiahnutý zisk. Každý riadok v daňovom priznaní charakterizuje spomínanú kategóriu a z tohto dôvodu je nutné viesť správnu účtovnú evidenciu.

V praxi však platí, že nezisková organizácia nie je povinná podávať daňové priznanie, ak dosahuje len tie príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Medzi ne patrí tiež tzv. „členské“, ktoré od dane je tiež oslobodené.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.