Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Možnosť darovať 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed}

Každý daňovník má možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom, ktorí sú vedený v zozname prijímateľov. Všetky osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % prostredníctvom vyhlásenia v ich daňovom priznaní. Zamestatnci, ktorým realizuje ročné zúčtovanie zo závislej činnosti ich zamestnávateľ, tí majú takúto možnosť využiť prostredníctvom predloženia vyhlásenia daňovému.

Osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za 2016, má možnosť vyhlásenia v daňovom priznaní v termíne na podanie daňového priznania, že podiel uhradenej dane do výšky 2 % sa má odviesť na bankový účet príslušnej neziskovej organizácií. Podiel uhradenej dane vo výške 3 % môže odviesť, ak v zdaňovacom období roku 2016 realizoval dobrovoľnícke aktivity v zmysle zákona o dobrovoľníctve, a to po dobu minimálne 40 hodín. V tejto situácií je nutné priložiť písomné stanovisko, ktoré tvorí prílohu daňového priznania.

Daňovník, ktorý disponuje ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 od zamestnávateľa, predloží vyhlásenie o odvedení podielu uhradenej dane za to obdobie, kedy sa daň hradí a to na osobitnom formulári do termínu 02. 05. 2017. Vzor uvedeného vyhlásenia sa nachádza stránke FS SR. Tento vzor je iba odporúčaný, zamestnanec však môže použiť aj vlastné tlačivo, ktoré musí obsahovať všetky povinné náležitosti v zmysle legislatívy. Zamestnanec prostredníctvom vyhlásenia oznamuje, že podiel uhradenej dane do výšky 2 % resp. 3 % sa má hradiť ním stanovenému prijímateľovi. Daňovník môže poukázať podiel uhradenej dane vo výške 2 % alebo 3 % iba 1 prijímateľovi, kde však podiel uhradenej dane musí byť viac ako je hodnota 3 EUR.

Spoločnosť, ktorá podá daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za 2016, má možnosť vyhlásiť v daňovom priznaní v termíne na podanie daňového pirznania, že podiel uhradenej dane sa má zaplatiť ním určeným príjímateľom len do hodnoty 1 % uhradenej dane, v prípade, ak neposkytla finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % z uhradenej dane. Ak však spoločnosť poskytla finančné prostriedky najneskôr v termíne na podanie daňového priznania za 2016 ako dar najmenej 0,5 % uhradenej dane ním stanoveným daňovníkom, ktorí nie sú zriadení na podnikateľské aktivity, má možnosť vyhlásenia, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % uhradenej dane. Právnická osoba má možnosť odviesť uhradenej dane v minimálnej výške 8 EUR pre každého prijímateľa.

V prípade, že sa vo vyhlásení nájde chyba, daňový úrad daňovníka písomne vyzve, aby zjednal nápravu v stanovenej lehote. V prípade, že daňovník chybu do termínu neopraví, podiel dane prijímateľovi nebude na účet poukázaný. Treba teda dbať na správne vyplnenie všetkých údajov prijímateľa. Aktuálny zoznam prijímateľov podielu uhradenej sa nachádza na portáli – www.notar.sk.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.