Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daň z príjmov – zmeny od 2017

V dnešnom článku sa chceme venovať pripravovaným legislatívnym zmenám  v zákone o dani z príjmov s  platnosťou od budúceho roka. Zmeny by mali však určite nastať vo zvýšení percenta paušálnych výdavkov, zavedie sa nová daň z dividend, úpravami prejde aj stanovenie základu dane, daňové výdavky a pod. V tomto momente však ide zatiaľ iba o predbežnú správu, ktorá má informatívny charakter.

Vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám budú zmeny nastávať v zmene výšky paušálnych výdavkov, nakoľko sa posunie súčasná hranica z doterajších 40 % na navrhovaných 60 %. Tomuto bodu sme sa už venovali v našom predošlom článku – https://www.uctujto.sk/zmeny-pausalnych-vydavkoch-2017/. Vo vzťahu  k právnickým osobám sa začnú napĺňať záväzky vlády ohľadne toho, že sa bude každoročne znižovať sadzba dane z príjmov pre spoločnosti o 1 %, začínajúc zdaňovacím obdobím v roku 2017, t. j. z momentálnych 22 % na hodnotu 21 %.

Zmeny v zdaňovaní dividend

Hlavné zmeny týkajúce sa u fyzických osôb ohľadne zdaňovania dividend, vyrovnáva zrušenie platenia odvodov na zdravotné poistenie z dividend, ktoré sa vyplatili fyzickým osobám. Návrh sa zaviedol tak, aby sa posúdili dividendy osobitne na základe ziskov, z ktorých rokov sú dividendy uhradené. Ide o zavedenie nasledovných rokov:

 

  • Tie dividendy, ktoré sa vyplatili zo ziskov vytvorených do konca roku 2003 – návrh plánuje tieto dividendy zdaňovať daňou prostredníctvom zrážky v hodnote 7 %, aj keď sa v rokoch 2004 – 2016 zdaňovali ako súčasť základu dane daňovníka sadzbou 19 %, resp. 25 %.
  • Tie dividendy, ktoré sa vyplatili zo ziskov vytvorených za roky 2004 – 2016. Pri  týchto dividendách sa návrh nebude uplatňovať, čo v praxi bude znamenať, že dividendy neboli predmetom dane a pri ich vyplatení po roku 2016 sa zdaňovať nebudú, ale stále budú tieto dividendy podliehať odvodom do zdravotnej poisťovne s ohľadom na úpravu podľa daných rokov (2011 – 2012 vo výške 10 %, 2013 – 2016 vo výške 14 %).
  • Tie dividendy, ktoré boli vyplatené zo ziskov vytvorených už v roku 2017 – v návrhu sa nachádza zavedenie zdaňovania dividend vyplatených fyzickým osobám prostredníctvom dane, kde zrážka bude v hodnote 7 %. Tieto však budú oslobodené od odvodov do zdravotnej poisťovne.

 

Vyššie uvedené podmienky sa budú uplatňovať iba pri dividendách, ktoré sa uplatnia  fyzickým osobám – rezidentom Slovenskej republiky alebo rezidentom členských štátov únie. Novela sa bude taktiež dotýkať tých štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Osobitná sadzba dane vo výške 35 % sa uplatní na dividendy vyplatené fyzickým osobám alebo rezidentom nezmluvných štátov alebo prijaté fyzickými osobami, rezidentmi SR, od obchodných spoločností so sídlom v nezmluvných štátoch.

V návrhu sa uviedlo, že sa plánuje oslobodiť podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a ak teda bol vyplatený fyzickej osobe, ktorá patrí medzi členov spoločenstva v hodnote, ktorá neprevyšuje 500 EUR za zdaňovacie obdobie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.