Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
colný úrad Bratislava
colný úrad

Colné konanie 2017

Rok 2017 je pre dovozcov tovaru prelomový. Komunikácia so stranou colného úradu sa totižto stane výlučne elektronickou a teda všetky procesy sa musia na túto novinku pripraviť. Pre podnikateľov to bude znamenať niekoľko dôležitých termínov, ktoré nebude dobré premeškať. Ide najmä o predloženie colných vyhlásení.

Od mesiaca február sa spustila na všetkých pobočkách colných úradov na Slovensku prevádzka komunikačného systému eDovoz v uľahčenom procese zápisu do evidencie deklaranta poslaním relevantného colného vyhlásenia (typ A) a dodatočného vyhlásenia (druh Z). Do termínu 01.07 budú mať držitelia čas na to, aby sa zariadili k novému typu komunikácie. Po uvedenom termíne už budú povinní posielať svoje oznámenia výlučne elektronickou formou.

Tí, ktorí disponujú držiteľstvom pre typ colného vyhlásenia „C“, bude dôležitým termínom dátum 01.03. V tomto období sa začne prevádzka komunikačného systému eDovoz v uľahčenom postupe zápisu do evidencie deklaranta a to prostredníctvom zaslania oznámenia a to poslaním zjednodušeného elektronického vyhlásenia. Medzi výhody tohto postupu môžeme uviesť napríklad to, že deklarant nemusí disponovať všetkými informáciami alebo dokladmi, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutné k štandardnému vyhláseniu. V uvedenom prípade bude ukončené preklenovacie obdobie 01.09, od kedy budú musieť subjekty podávať oznámenia výlučne elektronickou formou.  V prípade, ak ide o štandardné procesy, Finančná správa SR začala elektronicky komunikovať so subjektmi už v mesiaci júl 2016.

Dovozcovia majú čas do 01.05 na to, aby sa pripravili na nový postup odosielania. Po tomto termíne už colný úrad neprijme vyhlásenie inak, než elektronicky. V listinnej podobe bude však môcť byť zaslané oznámenie len v prípade uplatnenia tzv. havarijného postupu.

Komunikačný systém eDovoz bude zlepšený o rôzne funkčné procesy, ktoré uľahčia súčasnú situáciu pri colnom konaní. Môže ísť napríklad o automatické uvoľnenie tzv. záruky za colný dlh. Taktiež sa rozšírila možnosť komunikácie elektronickou formou na oblasti ako je tranzit, vývoz, dovoz a pod. Ak subjekt chce disponovať elektronickou komunikáciou, je nutné, aby sa registroval do Centrálneho elektronického priečinka, kde je sprístupnený registračný formulár. Tie subjekty, ktoré už v súčasnosti používajú colné konanie vo vývoze a tranzite elektronicky, nemusia už registráciu opätovne absolvovať.