Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Jednoduché účtovníctvo – účtovná závierka

Dnešný článok bude obsahovať realizáciu prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie príslušných účtovných kníh a samotnú prípravnú fázu účtovných dokumentov so zameraním sa na samostatne zárobkovo činné osoby – podnikateľov. Podrobnejšie sa pokúsime uviesť kroky k zostaveniu účtovnej závierky so zameraním na  samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré účtujú svoje účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovné obdobie pri takomto type osôb môže byť iba kalendárny rok a preto riadna účtovná závierka za účtovné obdobie 2016 bude zostavená k termínu – 31. 12. 2016.

Medzi povinnosti účtovných jednotiek v zmysle legislatívy č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, hovoria o uzatvorení účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. V sústave jednoduchého účtovníctva sa účtovná závierka skladá z rôznych informácií a to napríklad –  peňažný denník, kniha pohľadávok a kniha záväzkov, rôzne pomocné knihy alebo výsledky vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Netreba zabudnúť, že účtovná závierka sa realizuje v rovnaký deň ako aj inventarizácia. V prípade, že vzniknú inventarizačné rozdiely, tie musia byť riadne odzrkadlené v relevantných účtovných knihách.

Peňažný denník možno charakterizovať ako základnú účtovnú listinu v jednoduchom účtovníctve, ktorá sa otvára samostatne v každom príslušnom období. Pri uzatváraní peňažného denníka subjekt postupuje v súlade s § 8 ods. 4 písm. a) postupov účtovania v jednoduchom  účtovníctve a to:

  • uzávierkové účtovné operácie zaúčtuje vo svojom peňažnom denníku;
  • zaúčtuje súhrnné sumy príjmov a výdavkov;
  • vypočíta svoj výsledok hospodárenia.

Čo sa týka účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, tá obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Obsah aj forma oboch výkazov je stanovená v príslušnej legislatíve. Pri zostavení účtovnej závierky majú subjekty povinnosť predkladať účtovnú závierku podľa príslušného a verejne dostupného vzoru.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch obsahuje základné informácie o subjekte a údaje o príjmoch a výdavkoch v rámci uzatváraného účtovného obdobia. Tieto informácie sa vzťahujú k peňažnému denníku a to ku konečným súčtom jednotlivých stĺpcov za celé účtovné obdobie.

Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje všeobecné informácie o subjekte a informácie o majetku a záväzkoch uzatváraného účtovného roku. Tieto informácie vyplývajú z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, knihy záväzkov a z možných pomocných kníh a listín. Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Údaje z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sa preberajú z výkazov zostavených v predchádzajúcom účtovnom období. V prípade, že účtovná jednotka vznikla ešte v roku 2016, alebo k dátumu 01. 01. 2016 a prechádzala z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo, údaje v stĺpci 1 a 3 sa neuvádzajú.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.