Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmena čísla účtu – povinnosti voči daňovému úradu

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť banku a s tým súvisiaci bankový účet, ktorý používate na podnikateľské účely, je nutné tento krok oznámiť aj príslušnému daňovému úradu. Legislatíva na Slovensku (konkr. tzv. “daňový poriadok”) nariaďuje, aby fyzická osoba uvádzala v žiadosti o registráciu u správcu dane svoje údaje ako je napríklad meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, IČO, miesto podnikania. U právnických osôb ide o údaje ako napríklad obchodné meno, IČO, sídlo a pod. U oboch prípadoch však je nutné ohlasovať aj čísla účtov, ktoré sú vedené v bankových inštitúciách (tuzemských a aj zahraničných).

Príslušná legislatíva okrem uvedeného osobám nariaďuje do lehoty 30 dní oznámiť zmeny, ktoré nastali v informáciách, ktoré uvideli v registrácií. Z tohto je zrejmé, že osoba je povinná oznámiť daňovému úradu akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka vyššie uvedených oblastí. Ak subjekt zmení číslo účtu, na ktorom disponuje prostriedkami z podnikateľských aktivít, je povinný túto zmenu ohlásiť do 30 dní odo dňa založenia nového účtu. Zmena sa týka rovnako pri zmene aj účtov, ktoré sú vedené v zahraničí. Ak si subjekt nesplní svoju povinnosť, daňový úrad môže subjektu udeliť pokutu od 30 EUR do 3 000 EUR.

Ako môžu subjekty oznámiť takúto zmenu? V prípade, že je subjekt platcom dane z pridanej hodnoty, túto skutočnosť musí oznámiť výlučne elektronicky a to prostredníctvom portálu Finančnej správy SR. V prípade, že subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, je možné túto skutočnosť oznámiť osobne na príslušnom daňovom úrade, alebo osobne na jednotnom kontaktnom mieste, alebo prostredníctvom listu, zaslaného poštou.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.