Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Výdavky podnikateľov na reklamu

V záujme každého podnikateľa je, aby jeho spoločnosť čo najlepšie hospodárila, a aby podnikateľ predal čo najviac tovarov alebo služieb. Mnohí podnikatelia na seba upozorňujú prostredníctvom reklamy a preto sa pokúsime priblížiť problematike daňovej oprávnenosti na výdavky, ktoré sú spojené s reklamou.

Termín reklama môžeme definovať ako prezentáciu alebo predvedenie daného produktu, ktorý súvisí s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou. Cieľom reklamy je uvedenie a následný predaj daného produktu na trhu. Medzi produkty môžeme zaradiť tovar alebo služby, rôzne nehnuteľnosti a pod.

S reklamou samozrejme prichádza aj otázka, či výdavky spojené s ňou sú daňovo uznateľné. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov rieši túto otázku a teda určuje znaky, kedy je možné ich oprávnene zaradiť do účtovníctva. V prvom rade je nutné, aby tieto výdavky boli:

  • skutočne vynaložené na tú podnikateľskú činnosť, ktorú podnikateľ realizuje a má cieľ zabezpečiť príjmy a ich zvýšenie,
  • podnikateľ musí vedieť preukázať, že tieto náklady reálne vznikli,
  • podnikateľ ich má riadne evidované vo svojom účtovníctve,
  • v súlade so zákonom o reklame.

V praxi však často nastávajú situácie, kedy tieto výdavky nemožno považovať za daňovo uznateľné:

  • často ide o výdavky, ktoré nesúvisia s aktivitami podnikateľa,
  • výdavky nie je možno riadne účtovne preukázať a teda že k nim skutočne došlo,
  • reprezentačné výdavky (napríklad pracovný obed),
  • rôzne reklamné predmety (nad hodnotou 17 EUR) – môže ísť o tabakové výrobky, alkoholické nápoje a pod.

Za reklamu môžeme považovať aj poskytovanie vzoriek tovaru alebo jednorazových spotrebiteľských balení. Mnohí podnikatelia sa zviditeľňujú prostredníctvom výhier v súťažiach alebo žrebovaniach v ich spoločnosti, kde propagujú svoje produkty. Taktiež sem patria nosiče reklamných nápisov, ktorých obstarávacia cena je menej ako 1 700 EUR.

Ako je to však v prípade sponzorských príspevkov? Ak sponzor očakáva od príjemcu príspevku protislužbu formou reklamnej kampane, takýto príspevok považujeme za daňovo uznateľný. K tomu je však potrebné, aby strany riadne podpísali zmluvu (preukázateľnosť obchodu). Ak sponzor poskytne príspevok bez toho, aby čakal za to protislužbu, tento akt považujeme za darovanie. Takýto dar nemožno považovať za daňovo uznateľný.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.