Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Určenie miesta dodania tovaru a služieb v rámci uplatnenia si DPH

Určenie miesta dodania tovaru a služieb v rámci uplatnenia si DPH

V našom článku sa pokúsime rozobrať problematiku dodania tovaru a služieb a následného uplatnenia si DPH.

Základné pravidlá, podľa ktorých sa určuje miesto dodania tovaru určuje zákon o DPH, § 13. Daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je miesto dodania tovaru. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou tovaru, miestom dodania je to miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru pre osobu, ktorej má byť tovar doručený, začína uskutočňovať. V zmysle ods. 1 a.) citovaného ustanovenia sa neurčí miesto dodania pri dodaní tovaru spojeného s inštaláciou alebo montážou, pri preprave alebo poslaní tovaru z tretieho štátu a pri zásielkovom predaji.

Ak je dodanie tovaru spojené s inštalačnými alebo montážnymi prácami, miestom dodania tovaru je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Uvedené ustanovenie sa uplatňuje v prípadoch, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážnymi alebo inštalačnými prácami. Ak by dodávateľ dodal iba tovar a služby si objednal prijímateľ u inej osoby, v uvedenom prípade sa tovar zdaňuje osobitne podľa ustanovenia pre dodanie tovaru a dodanie služby, ktoré sa budú zdaňovať podľa ustanovenia pre zdanenie služby. Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez odoslania či prepravy, miestom dodania tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie realizuje. Pri dodaní tovaru na palubách lietadla, vlakov či lodí počas osobnej dopravy na území EÚ je miesto dodania tovaru to miesto, kde sa osobná doprava začína.

Zákon určuje miesto dodania tovaru, keď s preprava tovaru začína v treťom štáte. V zmysle § 13 ods. 2 zákona o DPH sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania tovaru dovozcom a za miesto prípadných ďalších dodaní tohto tovaru členský štát dovozu (§ 18).

Čo sa týka dodania služieb, základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH je určenie miesta podľa postavenie zákazníka, čiže či ide o podnikateľa so sídlom v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nepodnikateľa. Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) sídlo v inom členskom štáte – miestom dodania služby je iný členský štát. Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) – miesto usadenia v tuzemsku – miestom dodania je tuzemsko. Ak by odberateľom bol nepodnikateľ – miesto dodania by sa určilo podľa sídla, miesta bydliska a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.