Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Superodpočet – daň z príjmov

Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj môžu využívať štandardizovaný typ daňového zvýhodnenia, tzv. superodpočet, ktorý zaviedla ešte novela zákona o dani z príjmov v  januári 2015. Uvedené daňové zvýhodnenie spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Daňovníci, ktorí realizujú projekty výskumu a vývoja môžu využiť práve tento superodpočet, nakoľko v súvislosti s realizáciou im vznikajú výdavky, ktoré sú súčasťou ich výsledku hospodárenia a tým sú spôsobilé na znovu odpočítanie od základu dane, ktorý bol znížený o odpočet daňovej straty v hodnote 25 %.

Či už fyzická alebo právnicka osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môže uplatniť uvedený odpočet výdavkov a to bez ohľadu na to, či je účtovnou jednotkou alebo je mu vedená daňová evidencia. Odpočet sa dá uplatniť v podanom daňovom priznaní, ktoré podáva daňovník za uvedené zdaňovacie obdobie. Výhodou tohto procesu je, že prebieha bez akéhokoľvek schvaľovacieho procesu.

Daňovník musí splniť základné podmienky, ktoré vymedzuje zákon o dani z príjmov, aby si mohol uplatniť odpočet. Predovšetkým treba spĺňať nasledujúce podmienky:

  • daňovník realizuje projekt výskumu a vývoja a s jeho realizáciou mu vznikajú výdavky  na výskum a vývoj,
  • v zdaňovacom období dosiahne kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty (ak ide o fyzickú osobu – základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej činnosti po znížení o odpočet daňovej straty), pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich, najviac v období 4 zdaňovacích období,
  • výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú taktiež jeho daňovými výdavkami,
  • osobe nebola na tieto náklady poskytnutá podpora z verejných zdrojov,
  • osoba súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj.

 

Daňovník stráca nárok na uplatnenie odpočtu v príslušnom zdaňovacom období, ak predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňoval odpočet. Zároveň je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých si odpočty uplatňoval.

Nakoľko je možné odpočet uplatniť na náklady súvisiace s implementáciou projektu výskumu a vývoja, zákon o dani z príjmov globalizuje náležitosti tohto písomného dokumentu, ktorý je daňovník povinný predložiť daňovému úradu po písomnej výzve počas daňovej kontroly. Prílohou daňového priznania nie je však projekt výskumu a vývoja.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.