Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Register účtovných závierok 2015

Register účtovných závierok 2015

Duplicitné predkladanie riadnych účtovných závierok do registra účtovných závierok bolo od roku 2014 zrušené a teda právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo ani tento rok priamo neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok. Predkladanie prebieha prostredníctvom Finančnej správy alebo Štátnej pokladnice. Samotné dokumenty sa predkladajú v elektronickej podobe.

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sú v zmysle Zákona o účtovníctve (431/2002 Z. z.) a Obchodného zákonníka povinné viesť účtovníctvo, sa považujú za účtovné jednotky.

Účtovné dokumenty povinne ukladá účtovná jednotka, ktorá:

  • Zostavuje IFRS účtovnú závierku,
  • Zdravotné poisťovne,
  • Fond ochrany vkladov,
  • Garančný fond investícií,
  • Podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné doručiť podania elektronickými prostriedkami – platci DPH.

Formát pre podávanie dokumentov v elektronickej podobe je presne stanovený – PDF formát. Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť účtovné závierky a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky elektronickou alebo listinnou formou.

Za doručený dokument sa považuje ten, ktorý obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti (tzn. názov účtovnej jednotky, IČO, dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, deň zostavenia účtovnej závierky a pod.) a sú podané všetky súčasti účtovnej závierky (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky). Pri listinnej podobe podania účtovnej závierky je povinnou náležitosťou aj podpis štatutára či podnikateľa.

Ako sa doručujú dokumenty elektronicky? Dokumenty sa elektronicky doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne na stránke Finančnej správy SR v časti „tlačivá“. Finančné riaditeľstvo SR ich okamžite postúpi prevádzkovateľovi registra, ktorým je DataCentrum.

Tie dokumenty, ktoré sú predkladané papierovou formou na daňový úrad, sú prevedené do elektronickej podoby. Následne v elektronickej podobe ich prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR úrad postúpi DataCentru do 40 kalendárnych dní.

Najneskôr do 5 pracovných dní DataCentrum dokumenty zaradí a zverejní, od kedy účtovná jednotka uloží každý dokument vo verejnej alebo neverejnej časti registra. Uložením dokumentov do registra sa považuje povinnosť uložiť dokumenty do zbierky listín obchodného registra za splnenú. Dokumenty sa teda už nemusia do zbierky listín osobne ukladať.

Právnické osoby, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom, ukladajú svoje dokumenty do registra prostredníctvom systému Štátnej pokladnice.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.