Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Príspevok zamestnancovi na pracie potreby

V súčasnosti má mnoho zamestnávateľov možnosť poskytnúť svojim zamestnancom uniformy alebo pracovné oblečenie. Ako to je však v prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne prispievať finančnými prostriedkami zamestnancom ku mzde za vzniknuté náklady, ktoré sú spojené s pratím oblečenia doma? Ide o oslobodený príjem od odvodov?

Legislatíva na Slovensku definuje daňový výdavok konkr. § 2 písm. i) 595/2003 Z. z. ako náklad na dosiahnutie príjmov, ktorý má subjekt riadne zaúčtovaný vo svojom účtovníctve. V prípade, že ide o nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté na ochranné osobné prostriedky a aj pracovné oblečenie vrátane všetkých udržiavacích procesov, a ak ide o jasne preukázateľné výdavky, ktoré boli na tieto účely vynaložené, tie nie sú predmetom dane. V zmysle legislatívy 124/2006 Z. z., ktorá sa týka ochrany zdravia pri práci, tá jasne definuje, že zamestnávateľ je povinný pracovné pomôcky udržiavať vo funkčnom stave a dbať o ich používanie.

Čo sa týka pracovného oblečenia, zamestnávateľ môže poskytnúť svojim zamestnancom peňažné a aj nepeňažné odmeňovanie, ktoré môže preplatiť zamestnancovi na tieto účely – napríklad dokladom z čistiarne odevov. Výdavky tohto charakteru je možné paušalizovať, čiže zamestnávateľ preukáže výpočet reálnych nákladov na účel výšky paušálu. Pri výpočte tejto sumy je nutné vychádzať z podmienok, ktoré sú priemerné v danej lokalite. Výšku je nutné teda na základe tohto výpočtu určiť. V prípade, že nastane k zmenám podmienok, na základe ktorých sa paušál stanovil, zamestnávateľ je povinný sumu zmeniť na základe uvedeného.

V praxi teda môžeme konštatovať, že za daňovo uznateľný výdavok sa považujú také výdavky na čistenie pracovných odevov, ktoré sa definujú a stanovujú v interných pokynoch zamestnávateľa na výpočet paušálnych výdavkov. Na strane zamestnanca nie je finančný príspevok predmetom dane.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.