Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Príspevok na začatie podnikania v 2017

Osoby, ktoré sa rozhodli začať podnikať (resp. realizovať samostatne zárobkovú činnosť) v roku 2017, si budú môcť vypomôcť prostredníctvom príspevku na začatie podnikania. Aké podmienky treba spĺňať a v akej sume je uvedený príspevok?

Príspevok na začatie podnikania definuje § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V tomto paragrafe je označený ako „príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť“. Tento príspevok čiastočne finančne odbremeňuje začínajúcich podnikateľov od ich nákladov súvisiacich s prevádzkou samotnej zárobkovej činnosti a jeho výška slúži na začiatok podnikania. Takéto príspevky poskytujú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vyhovujúcim žiadateľom. Treba spomenúť, že na príspevok nie je právny nárok, z čoho vyplýva, že ani podnikateľ, ktorý spĺňa všetky stanovené podmienky nemusí uvedený príspevok dostať. V roku 2017 bude medzi podmienky najmä patriť:

  • žiadateľ musí byť vedený v evidencií uchádzačov na príslušnom úrade práce,
  • žiadateľ musí byť v evidencií minimálne po dobu 3 mesiacov,
  • žiadateľ sa zaviaže, že bude prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej počas 3 rokov,
  • o príspevok je povinný písomne požiadať na tom úrade práce, kde bude živnosť realizovať.

 

Dôležitá informácia je to, že príspevok na podnikanie nie je možné získať pre typ podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo pre slobodné povolania. Príspevok sa dá získať iba na prevádzkovanie živnosti v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon), alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12 a až 12 e zákona č. 105/1990 Zb. (tzv. samostatne hospodáriaci roľník. Z uvedeného vyplýva, že na príspevok na podnikanie majú právo výlučne fyzické osoby. Právnické osoby na uvedený príspevok právo nemajú. Príspevok na podnikanie nemôže získať ani fyzická osoba, ktorá by chcela podnikať v profesiách, medzi ktoré napríklad patrí lekár, tlmočník, architekt a pod.

 

Ako je to v prípade, že žiadateľ bol v minulosti podnikateľom? Na príspevok majú nárok aj tí, ktorí už v minulosti podnikali, ale ich podmienky sú striktnejšie. Žiadateľ, ktorý už v minulosti podnikal, sa musí nachádzať v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 12 mesiacov a v čase 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie podnikania. Podstatou informáciou je aj to, že podľa § 5 zákona sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje okrem živnosti alebo samostatne hospodáriacim roľníkom aj ten, kto je spoločníkom, členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu hocijakej obchodnej spoločnosti. V praxi to znamená, že ak niekto v minulosti podnikal prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, musel s týmto podnikaním prestať najmenej pred 1 a pol rokom, aby bol vhodným žiadateľom o príspevok.

 

Výška príspevku bude na Slovensku aj v roku 2017 rozdielna. Záleží to na tom, či priemerná miera nezamestnanosti v okrese prevádzkovania podnikania prevyšuje alebo nie, celoslovenský priemer miery evidovanej nezamestnanosti v roku 2016. Výška príspevku na podnikanie sa počíta ako násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí Q roku 2016. Ak sa rozhodnete zistiť výšku príspevku na rok 2017 v danom kraji, kde budete realizovať podnikateľskú činnosť (a spĺňate podmienky), odporúčame sa spojiť s úradom práce, ktorý je povinný Vás o výške príspevku informovať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.