Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Pozor, na registráciu pre 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} ostáva už iba pár dní!

V súčasnosti je horúcou aktualitou registrácia pre prijímateľov 2 % z daní, nakoľko príslušná legislatíva tento krok umožňuje neziskovému sektoru len do termínu 15. 12. 2016 – a to prostredníctvom služieb notára. Netreba zabudnúť spomenúť, že tento krok je nutné opakovať každoročne, bez ohľadu na to, že v minulosti združenie bolo registrované pre tento úkon.

Príslušná legislatíva – konkr. Zákon o dani z príjmov upresňuje podmienky použitia podielu uhradenej dane na osobitné účely. Legislatíva hovorí, že fyzická osoba má možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej dane na tieto osobitné účely. Ak ide o dobrovoľníka, suma sa zvyšuje na hodnotu 3 %. V prípade, že ide o tento prípad, tam je nutné priložiť potvrdenie k daňovému priznaniu o tom, že vykonával minimálne 40 hodín takýchto prác.

Ak sa jedná o právnickú osobu, tak v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré končí najneskôr 31. 12. 2015 – 31. 12. 2017, má právo vyhlásiť v lehote na podanie týchto dokumentov, že podiel zaplatenej dane do výšky 1,5 % sa má poukázať na účet určeného prijímateľa zo strany právnickej osoby. Uvedené je však možné iba v prípade, ak v zdaňovacom období, v ktorom bolo vyhlásenie, alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, podaroval finančné prostriedky v minimálnej výške 1 % uhradenej dane ním zadaným daňovníkom. Takéto subjekty však nesmú byť zriadení za účelom podnikateľských aktivít.

Legislatíva však určuje, na aký účel sa majú tieto prostriedky použiť. Môže ísť napríklad o:

  • resocializácia drogovo závislých osôb – zdravotníctvo či sociálne služby,
  • rozvoj športových aktivít,
  • aktivity v oblasti vzdelávania,
  • aktivity týkajúce sa ochrany životného prostredia,
  • aktivity s dobrovoľníckym zameraním a pod.

V prípade, ak daňovník neposkytol prostriedky vo výške najmenej 1 % uhradenej dane ako dar, má možnosť vyhlásiť v daňových priznaniach, v lehote na ich podanie, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom a to iba do max. výšky 1 % uhradenej dane. Uvedené prostriedky sa dajú darovať predovšetkým občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, neformálnym skupinám a pod.

Čo sa týka samotnej registrácie, je treba disponovať niekoľkými dokumentmi:

  • Občianske združenia majú povinnosť predložiť originál a neoverenú kópiu zriaďovacích listín, originál a kópiu potvrdenia o pridelení IČO a zápisnicu z valného zhromaždenia,
  • Nadácie predložia originál a kópiu nadačnej listiny, originál a kópiu potvrdenia o pridelení IČO a rozhodnutie o registrácii, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra SR,
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby majú povinnosť predložiť originál a kópiu štatútu neziskovej organizácie, originál a kópiu potvrdenia o pridelení IČO a rozhodnutie o registrácii, ktoré vydal príslušný Obvodný úrad.

Notár bude pri registrácií potrebovať aj ďalšie doklady, ktoré platia pre všetky vyššie uvedené organizácie. Treba priniesť potvrdenie o tom, že nie je subjekt dlžníkom na Sociálnej poisťovni. Uvedené potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní. Ak subjekt nie je zamestnávateľom, potrebujete potvrdenie o tom, že nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení. Podobné potvrdenie – ak je subjekt zamestnávateľom, je potrebné získať aj zo všetkých zdravotných poisťovní (v prípade, že sú zamestnanci daného subjektu poistencami v rôznych poisťovniach). Ak subjekt nemá zamestnancov a chce sa dostať do registra, potvrdenie nemusí predložiť.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.