Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podiel na zisku a jeho vyplatenie

V článku sa pokúsime vyriešiť odpoveď na problematiku ohľadne podielu na zisku v súvislosti s  jeho vyplatením a to podľa majetkovej zainteresovanosti v spoločnosti, ktorá je zadefinovaná v spoločenskej zmluve a či je výška upraviteľná na základe uznesenia v zmysle valného zhromaždenia.

Dosiahnuteľné právo spoločníka na podiel na zisku spoločnosti závisí od rozhodnutia z valného zhromaždenia – či zisk alebo jeho časť bude použitá na rozdelenie medzi spoločníkmi. Obchodný zákonník jasne definuje, že toto rozhodnutie je závislé od valného zhromaždenia (konkr. paragraf 125). V zmysle uvedenej legislatívy môže valné zhromaždenie schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a taktiež rozhodnúť o rozdelení zisku spoločnosti. V prípade, ak spoločenská zmluva neukladá podmienky na rozdelenie zisku, valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení zisku a to na základe hlasovania prítomných spoločníkov (uvedené sa premietne do zápisu). Spoločník má následne právo na podiel zo zisku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho splateného vkladu voči splateným vkladom zo strany všetkých ostatných spoločníkov (ak sú). Spoločenská zmluva môže uvedené upravovať – napríklad jednotnú výšku na zisku pre všetkých spoločníkov a to bez ohľadu na výšku ich vkladu. Zákon o dani z príjmu jasne definuje, že podiel na zisku, ktorý bol uhradený za zdaňovacie obdobie od 01. 01. 2017 patrí k predmetu dane z príjmu a aj podlieha k dani z príjmu.

V závere teda môžeme konštatovať, že o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie na základe ktorého sa zisk rozdelí, alebo sa vyrovná strata spoločnosti.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.