Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Platby za parkovné prostredníctvom SMS

V súčasnosti je celkom bežné, ak sa platba za parkovné zrealizuje prostredníctvom SMS správ. Dokonca tento spôsob mnoho ľudí uprednostňuje pred klasickým zaobstaraním papierového lístka, ktorý sa vydáva prostredníctvom automatu (keďže v mnohých prípadoch sa nachádza na mieste s parkovacími miestami v malom počte a je ho nutné hľadať). Ak však tento spôsob (prostredníctvom SMS správ) parkovného využije podnikateľ z telefónneho čísla, ktoré je registrované na spoločnosť, z účtovného hľadiska je nutné tento úkon rozanalyzovať. Taktiež je nutné, aby účtovníčka riadne zhodnotila uplatnenie si výdavku do dani z pridanej hodnoty („DPH“).

V praxi to znamená, že ak firma obdrží faktúru, kde sa využil tento spôsob platby, v kolónke „platby mimo režimu DPH“ sa bude nachádzať práve tento úkon. Vo faktúre sa však nespomína za čo platba bola zrealizovaná, preto je nutné pátrať od osoby, ktorá číslo používa, na čo bola platba skutočne použitá. Nemusí ísť iba o parkovné, ale môže ísť aj o cestovný lístok použitý v MHD, inzerciu, zaobstaranie kníh v digitálnej forme či vstupenky. V súčasnosti je možné, ak išlo o platbu za parkovné, vytlačiť si faktúru (alebo potvrdenie) za parkovanie na internetových stránkach príslušných spoločností, ktoré tieto poplatky vyberajú. Je dôležité  upozorniť, že každé mesto má svoje pravidlá (napríklad v Bratislave sú prevádzkovatelia iní, ako v Trnave). Ak si účtovníčka túto faktúru stiahne z príslušnej stránky od „parkovacích“ spoločností, až v tomto momente si vie DPH v príslušnom daňovom priznaní uplatniť. Netreba zabudnúť, že je viac ako nutné si parkovací lístok archivovať pre prípadnú kontrolu a následné dokazovanie. V prípade papierového parkovacieho lístka – ten je považovaný za klasický účtovný doklad, ktorý by sa mal dodržiavať v intenciách daňových výdavkov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.

V prípadoch, ak parkovací lístok nebude k dispozícií, vyúčtovaná pracovná cesta môže byť podpornou informáciou, že parkovné bolo uhradené opodstatnene. Účtovníčka zaúčtuje uvedený pohyb prostredníctvom účtu 518 XY. Na faktúre od telekomunikačného operátora by mala byť uvedená informácia, že ide o parkovné a tiež údaj o výške parkovného s rozpočítanou DPH (ak išlo o viacero úhrad, tak sa v kolónke bude nachádzať súčet všetkých transakcií). Z nášho pohľadu by teda mohlo ísť o opodstatnený daňový náklad, kde je možné odpočítať si DPH. Avšak v prípade kontroly z príslušného daňového úradu je dokazovacia časť na daňovníkovi, ktorý si musí vedieť podpornými dokladmi obhájiť svoj náklad. Čo sa týka uplatnenia si DPH, tú je možné odpočítať iba na základe faktúry, ktorá musí splniť zákonom stanovené náležitosti.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.