Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odklad hradenia daňovej povinnosti

Blíži sa obdobie vypracovania daňových priznaní k dani z príjmov. Preto by sme chceli upozorniť na situáciu, že daň je možné daňovému úradu zaplatiť s odkladom, alebo splácať v dohodnutých splátkach. Nie je to však také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.

Daňový subjekt je povinný správcovi dane predložiť písomnú žiadosť o odklad platenia dane ,alebo hradenie dane v splátkach. So žiadosťou je nutné predložiť analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Povinnosť predložiť finančnú analýzu sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenia na podnikanie.

Daňový úrad môže odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach povoliť maximálne na dobu 24 mesiacov, a to odo dňa  splatnosti dane v riadnom termíne, alebo rozdielu dane oproti vyrúbenej dani. Výšku slátok môže daňový subjekt určiť v žiadosti. Avšak tento návrh nie je pre správcu dane záväzný.

Za dĺžku doby, akú mal daňový subjekt povolený okdlad platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí úrok zo sumy odkladu sane alebo so sumy povolenej splátky. Úrok sa počíta na základe 3-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak však 3-násobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahol výšku 10 % pri výpočte úroku ho nahradí ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.