Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Neuhradené pohľadávky v spoločnosti

Ako postupovať v prípade neuhradených pohľadávok v prípade, že sa týkajú ešte spätne rokov 2012 a 2013? Je možné ich vôbec odpísať? Je možné, aby bola pohľadávka premlčaná?

V prvom rade je nutné si uvedomiť terminológiu a teda, čo znamená z pohľadu legislatívy premlčanie. Ide o stav, kedy uplynie doba, ktorá je legislatívne definovaná na vykonanie práva, ktorá má za následok zánik súdnej vymožiteľnosti premlčaného práva. Premlčaním však pohľadávka nezanikne. Premlčaciu dobu u pohľadávok rieši Obchodný zákonník a to paragraf 397, ktorý uvádza, že ak zákon neustanovuje inak, premlčacia doba je štyri roky.

Odpisom pohľadávky chceme docieliť to, aby bola vyradená z účtovníctva, a to z iných dôvodov, ako bola jej úhrada, alebo postúpenie alebo započítanie. V prípade, že by prišlo k odpisu pohľadávky, existuje stále nárok na jej vymoženie. V účtovníctve je však potrebné dokazovať daňovú uznateľnosť a realizuje sa iba jednorázovo. Medzi daňové výdavky u daňovníkov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva patrí odpis nepremlčanej pohľadávky, a to ak sú splnené podmienky:

  • dátum vzniku pohľadávky bol od dátumu 01.01.2014
  • uplynula splatnosť pohľadávky
  • pohľadávka bola zaradená medzi zdaniteľné príjmy
  • existuje možnosť vytvorenia opravnej položky na túto pohľadávku
  • pohľadávka je kategorizovaná ako “riziková”
  • pohľadávka musí byť nepremlčaná a ocenená.

Odpis pohľadávky sa nepodmieňuje tvorbou opravnej položky, dôležité je, aby sa splnili podmienky na uznanie opravnej položky k pohľadávke za daňový výdavok, čo v praxi znamená, že musí byť zahrnutá v zdaniteľných príjmoch subjektu. Dôležité však je, aby bola pohľadávka nepremlčaná a musí byť overený časový test a to 360, 720, 1080 dní po jej splatnosti.

V závere teda môžeme konštatovať, že je možnosť odpisovať pohľadávky a to po použití časového testu a teda prostredníctvom počtu dní po jej splatnosti.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.