Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Identifikačné číslo DPH („IČ DPH“) v kontrolnom výkaze

Mnoho podnikateľov prichádza ku dileme, koho údaje majú uvádzať do kontrolného výkazu ako dodávateľa na základe pokladničných blokov z čerpacích staníc. Tieto pokladničné bloky zväčša obsahujú údaje materskej firmy aj s IČ DPH, ale rovnako obsahujú aj údaje nájomcu čerpacej stanice s jeho údajmi. Novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z príjmov nastala možnosť uvádzania údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3 kontrolného výkazu.

Časť B.3. sa po novom rozčlenila na 2 časti – a to na časť B.3.1. a časť B.3.2. Pozor na príslušné zdaňovacie obdobie, pretože platiteľ môže vyplniť iba jednu z týchto častí, a to na základe toho, či dosiahol celkovú sumu uplatniteľnej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menšiu ako je hodnota  3 000 EUR. V týchto prípadoch subjekt vypĺňa časť B.3.1. V prípade, že túto hodnotu presiahol, vyplní časť B.3.2.

Časť B.3.1 je charakteristická tým, že ju platiteľ dane vypĺňa ak má celkovú sumu uplatniteľnej dane zo zjednodušených faktúr za dané zdaňovacie obdobie menej ako je hodnota 3 000 EUR. V tejto časti platiteľ dane uvádza sumárne (spočítané) údaje zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie, v ktorom si z nich uplatňuje odpočet dane. Hodnota základu dane a uplatniteľnej dane sa v členení neuvádza podľa sadzieb. Do B.3.1 sa zahŕňajú doklady z elektronickej registračnej pokladne, doklady, ktoré vytlačil automat, doklady za tovar alebo služby, ktorých cena nepresahuje hodnotu 100 EUR.

Časť B.3.2. sa odlišuje tým, že ju platiteľ vypĺňa až v prípade, keď celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie presiahla hodnotu 3 000 EUR. Tu platiteľ uvádza celkové údaje zo zjednodušených faktúr a rozčleňuje ich podľa IČ DPH na jednotlivých dodávateľov za zdaňovacie obdobie, v ktorom si z nich uplatňuje odpočet dane. Ani v tejto časti sa suma základov dane, dane a suma uplatnenej dane nečlení podľa príslušných sadzieb dane. Do časti B.3.2. za uvádzajú napríklad doklady z elektronickej registračnej pokladne, doklady, ktoré vytlačil automat, doklady za tovar alebo služby, ak ich celková cena nepresiahla hodnotu 100 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že do kontrolného výkazu v časti B.3.2. sa uvádza IČ DPH nájomcu čerpacej stanice, ktorému vzniká povinnosť zaplatenú daň priznať. Na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú prenajímateľ s materskou spoločnosťou sa nájomca považuje za dodávateľa pohonných hmôt, ako aj ostatného tovaru a služieb, zabezpečuje ich predaj a taktiež koná vo vlastnom mene.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.